Kategori: Politik | Container | Specialfartyg

Konkurrensverket säger nej till utökat sjöfartsstöd

Konkurrensverket är negativt till en utvidgning av sjöfartsstödet. Det framgår av ett yttrande man lämnat över regeringens förslag om ändrad inriktning av sjöfartsstödet.

I sitt remissvar skriver man att Konkurrensverkets åsikt är att den offentliga sektorns stöd till företag riskerar att leda till snedvridande effekter och försämrad konkurrens på marknaden, varför man avstyrker förslaget om utvidgning av sjöfartsstödet. 

Istället menar man att i de fall då stödåtgärder är berättigade bör dessa vara begränsade till konstaterade och tydligt definierade marknadsmisslyckanden. De bör också enligt Konkurrensverket vara tidsbegränsade och förenade med villkor.

I remissvaret till Näringsdepartementet håller Konkurrensverket fast vid den ståndpunkt som framgått av tidigare yttranden om svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar, där man bland annat skrivit följande:

”Enligt direktiven ska förutsättningarna för att säkerställa det svenska näringslivets tillgång till effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter ses över. Utredarens bedömning att svenskt näringsliv inte är beroende av svenskflaggade fartyg eller svenska rederier för tillgången till effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter stöds av den genomförda intervjuundersökningen, som visar att tillgången till svenska fartyg inte har någon avgörande betydelse för det svenska näringslivets konkurrenskraft. Den analys som utredningen låtit genomföra visar dessutom att dagens sjöfartsstöd leder till en betydande samhällsekonomisk kostnad.”