Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Politik | Ekonomi | Regelverk

Ett steg närmare utökat sjöfartsstöd

Regeringen har nu överlämnat en proposition till riksdagen om sjöfartsstödets inriktning. I propositionen föreslås att det nuvarande sjöfartsstödet ska gälla fler fartygstyper än bara last- och passagerarfartyg.  

Efter att ha låtit ett antal remissinstanser yttra sig över förslaget om ett breddat sjöfartsstöd är regeringen nu klar med propositionen ”Sjöfartsstödets inriktning”. Propositionen överlämnades till riksdagen i torsdags. 

I propositionen föreslås att det nuvarande sjöfartsstödets inriktning ändras till att kunna omfatta fler fartygskategorier än last- och passagerarfartyg som huvudsakligen går i utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten.

Samtliga reminssinstanser utom Konkurrensverket har tillstyrkt en utvidning av det svenska sjöfartsstödet. (Se artikel här intill.)

Bättre konkurrensvillkor

Syftet med utvidningen av stödet är enligt regeringen att skapa bättre konkurrensvillkor för svensk sjöfartsnäring i förhållande till omvärlden genom att fler fartyg kan berättigas till sjöfartsstöd inom ramen för EU:s riktlinjer för statligt stöd till sjötransport.  

Som skäl för förslaget anges att den svenska handelsflottan har reducerats kraftigt och att skillnader i konkurrensförutsättningar mellan Sverige och andra länder har gjort att många rederier utnyttjat andra länders fartygsregister för att därmed minska kostnaderna och få bättre konkurrenskraft. 

Samtidigt skriver man att det i det svenska fartygsregistret finns ett antal så kallade specialfartyg som inte omfattas av sjöfartsstödsförordningens tillämpningsområde och som därför inte får sjöfartsstöd idag. Det handlar bland annat om kabelläggningsfartyg och mätfartyg. 

Andra EU-länder har utökat  

EU-kommissionen har på senare år godkänt medlemsstaters anmälningar av utökade stödordningar så att ytterligare fartygstyper ansetts omfattas av riktlinjernas definition av sjötransport. Bland annat har Danmark utökat sitt stöd till att kabelläggningsfartyg, och Nederländerna kan numera ge stöd till såväl kabelläggnings- som rörläggnings-, forsknings- och kranfartyg. 

Om riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrad inriktning blir nästa steg för regeringen att anmäla en ändring av det svenska sjöfartsstödet ill kommissionen. Om kommissioen godkänner anmälan kan en ändring av förordningen om sjöfartsstöd beslutas. 

Ett 30-tal fartyg berörs

I propositionen anges att ett trettiotal specialfartyg skulle kunna omfattas av det utvidgade stödet. Dessa fartyg har relativt små besättningar – totalt skulle de cirka 30 fartygen ha en bemanning på omkring 300 som skulle omfattas av utvidgningen. 

Sjöfartsstödet motsvarar skatten på sjöinkomst och kostnaden för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för samtliga ombordanställda.