Fotograf: Regeringskansliet

Kategori: Politik | Ekonomi | Regelverk

Brett stöd för utvidgat sjöfartsstöd

Regeringens förslag om ett breddat sjöfartsstöd får tummen upp av de flesta remissinstanserna – dock inte av Konkurrensverket, som är stark motståndare till förslaget. 

Sex av åtta remissinstanser har nu yttrat sig över förslaget, som i korthet går ut på att stödet ska breddas från den nuvarande begränsningen till last- och passagerarfartyg till att omfatta samtliga fartygstyper som omfattas av EU:s riktlinjer. 

Förslaget innebär att till exempel kabelläggningsfartyg, forskningsfartyg och mätfartyg som verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad ska få rätt till stöd.  

Föga överraskande är såväl Sveriges Redareförening som Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund klart positiva till förslaget. 

Steg i rätt riktning

Redareföreningen skriver i sitt yttrande att ”regeringens förslag är ett steg i rätt riktning för att svensk sjöfart skall få samma förutsättningar som andra EU- och EES-länder som omfattas av EU’s State Aid Guidelinjes for Maritime Transport”. Man påpekar särskilt att sjöfartsstödet skulle förbättra rederiernas förutsättningar att kunna hävda sig i en internationell konkurrens. 

Även Sjöbefälsföreningen skriver att man delar regeringens ståndpunkt att svensk sjöfart måste få samma förutsättningar som andra EU- och EES-länder. Man lyfter också särskilt fram att ”Sverige har en sjöfartskompetens inom området undersökning, utforskning eller utnyttjande av kolväteförekomster”, och att det därför är viktigt att även specialfartygen inom denna sektor får sjöfartsstöd. 

Bör omfatta flera 

Sjöfartens Arbetsgivareförbund nöjer sig med att bifalla Redareföreningens yttrande och Seko skriver kort att man välkomnar regeringens förslag. Seko skriver dessutom att även rena inrikes sjötransporter av passagerare och gods samt bogserverksamhget kan komma att bli utsatta för internationell konkurrens, varför man ”förutsätter” att även dessa sektorer kan komma ifråga för sjöfartsstöd.

Även Delegationen för sjöfartsstöd inom Trafikverket är positiv till att bredda sjöfartsstödet. Man är dock tveksam till hur många fartyg som i nuläget kan vara aktuella för sjöfartsstöd, och att en uppskattning av antalet fartyg ”bör vara baserad på den potential för inflaggning som finns”. 

Nej från Konkurrensverket

Mest negativ till förslaget är Konkurrensverket. Deras åsikt är att den offentliga sektorns stöd till företag riskerar att leda till snedvridande effekter och en försämrad konkurrens på marknaden. Man avstyrker därför förslaget om en utvidgning av sjöfartsstödet.

Istället menar man att i de fall då stödåtgärder är berättigade så bör dessa vara begränsade till konstaterade och tydligt definierade marknadsmisslyckanden. Dessa stödåtgärder bör också enligt Konkurrensverket vara tidsbegränsade och förenade med villkor. 

Inget svar från Sjöfartsforum 

Även Tillväxtverket och Sjöfartsforum blev tillfrågade att yttra sig över remissen om breddat sjöfartsstöd. Tillväxtverket uppger dock att de inte har några synpunkter på remissen, medan Sjöfartsforum valde att denna gång avstå från att lämna något yttrande.  

– Dels beror det på att vi inte alltid har resurser att svara på alla remisser, dels är det för att våra medlemmars intressen ibland går emot varandra, och då är det lika bra att vi avstår. I sådana fall är det bättre att våra enskilda medlemmar får göra sina röster hörda på egen hand, säger Anna Risfelt Hammargren, vd för Sjöfartsforum. 

Ska behandlas skyndsamt 

De inlämnade remissvaren ska nu snarast överlämnas till Näringsdepartementet där de ska bilda underlag till en proposition med förslag om att ändra inriktningen på sjöfartsstödet. Enligt kanslirådet Ellika Eriksson är det än så länge för tidigt att säga hur den färdiga propositionen kommer att se ut, men att man givetvis kommer att ta hänsyn till samtliga remissvar vid formuleringen av propositionen. Hon vill inte uttala sig om hur tungt Konkurrensverkets negativa svar kommer att väga vid utformningen av propositionen, men poängterar samtidigt att regeringen nyligen har beslutat om en handlingsplan för sjöfarten där ”förslaget om utökat sjöfartsstöd är en viktig punkt”. 

Enligt Ellika Eriksson kommer en proposition sannolikt vara färdigformulerad inom någon månad, eftersom ”regeringen just nu har hög prioritet på alla sjöfartsfrågor”.