Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Miljöanpassad arbetsplats

Personalen ombord har en nyckelroll vid implementeringen av miljöanpassade åtgärder.

Det är nog många som med stort intresse följer de lösningar som tillämpas på Viking Lines kommande nybygge. Otvivelaktigt är det rederiets val av bränsle som stjäl en stor del av showen. Viking Grace blir det första stora passagerarfartyget med ett maskineri som går på LNG, men i Viking Grace tillämpas också en rad andra idéer, som gör henne till ett av de mest miljöanpassade kryssningsfartygen.

– Man nog lugnt påstå att hon i och med vårt val av LNG kommer att vara mer miljöanpassat än de flesta andra fartyg, säger Susanna Airola, miljösamordnare på Viking Line Abp, med stolthet.

Mindre tekniskt fokuserat

Susanna Airola är nöjd med att diskussionen kring miljöanpassning inom företaget under de senaste åren inte längre har varit enbart starkt fokuserad på rent tekniska frågor. Hon understryker att de tekniska lösningarna givetvis är oerhört viktiga, men att man under senare år allt mer har börjat betona miljömedvetenheten även inom den kommersiella sida av verksamheten som riktar sig direkt till kunderna.

– Många av våra kunder är väldigt miljömedvetna och reser mycket. Det är viktigt att man inte glömmer den delen.

Hon säger att branschfolk i allmänhet förstår det tekniska väldigt bra och kan allt om den utrustning som finns ombord.

– När jag berättar om vårt miljöarbete för kunder reagerar de ofta på andra saker. De är kanske mer imponerade av att vi tillverkar eget vatten i glasflaskor som återanvänds och att vår fisk köps in enligt Miljöstyrningsrådets fisklista än att vi har katalysatorer på våra fartyg. Man uppskattar också närproducerad mat och avfallshämmande åtgärder i restaurangerna, berättar Airola.

Processtänkande

Allt det miljöarbete som står bakom de slutliga lösningarna ombord bygger på ett systematiskt processtänkande.

– Vi har länge varit miljöcertifierade. Det innebär att vi redan har ett systematiskt sätt att arbeta enligt ett ledningssystem med långt gående krav på att systematiskt utreda och kontinuerligt följa upp. Detta har vi kunnat utnyttja i planeringen av Viking Grace, säger Airola.

Hon förklarar att miljöarbetet i projektet allra först började med en enkel Excel-lista indelad i olika ämnesområden.

– I ett mycket tidigt skede av projektet började vi gå igenom vad vi har gjort hittills inom miljöarbetet på våra befintliga fartyg och vad vi skulle kunna förbättra. Utgångsläget var att det var miniminivån. Listorna har levt med i hela processen och blivit en omfattande databas.

Effektiv sophantering

Ett av de områden som Susanna Airola gärna lyfter fram är avfallshanteringen och sopsorteringen på Viking Grace.

– Vi har arbetat länge med att utveckla sopsortering på våra fartyg och alltid strävat efter att förbättra den när det har kommit ett nybygge. När de äldre fartygen i flottan byggdes var inte sopsorteringen lika högt prioriterad som den är nu.

Vid planeringen av Viking XPRS fick hanteringen av sopor hög prioritet och nya idéer togs i bruk. Viking XPRS har till exempel ett särskilt sopnedkast för glas i stället för att samla glasavfall i större kärl på avdelningarna. För bioavfall har fartyget ett separat system med förvaring i tank som töms med sugbil i Helsingfors.

– Efter Viking XPRS 2008 har vi åter lärt oss litet mer. En utmaning på ett fartyg är att det hela tiden rör på sig. Det är inte som en industri eller restaurang i land där man kan ställa undan allting utanför så att det inte syns, betonar Airola.

Sopsorteringen ska vara lättarbetad för personalen och den får inte heller kräva alltför mycket utrymme. Vid planeringen av Viking Grace har man arbetat mycket med att få bort så mycket som möjligt av sophanteringen från avdelningarna.

– Nytt för Viking Grace är att vi inte längre har lika många uppsamlingskärl på bildäck som man har på de övriga fartygen. Här körs så mycket som möjligt ner till fartygets ”handling area” på däck 2 och därifrån tar man det iland. Vi slipper ha container på bildäck som tar plats.

Aktiverar passagerarna

Susanna Airola berättar att Viking Line också har satsat mycket på att skapa rutiner för att involvera passagerarna i miljötänkandet ombord. Av praktiska skäl har sopsorteringen i alla fall i första hand förlagts till avdelningarna.

– Vi ser inte att det idag skulle finnas någon praktiskt genomförbar lösning för sopsortering i hytterna. Istället kommer vi att placera ut miljöstationer på flera ställen på fartyget, där miljömedvetna kunder kan lämna och sortera sina sopor. Vi ser det som ett mer realistiskt alternativ än att alla skulle sortera i hytterna.

Airola anser att detta är ett bra sätt att erbjuda alla engagerade möjlighet att sortera, men också att göra alla andra uppmärksamma om detta. Fartyget får IP-TV i alla hytter där det även kommer att ges miljöinformation.

– Detta ger oss möjlighet att informera våra kunder och erbjuda dem möjlighet att hjälpa oss i vårt miljöarbete. Jag tror att det finns många som vill göra det.

Miljöstationerna placeras i trapphusen. Sopkärlen har sorteringsfack och är valda av rederiets inredningsarkitekt för att smälta in i miljön ombord.

– Vi har gått in för specialdesignade miljöstationer i stället för de vanliga sopkärlen av rostfritt stål. Det som syns av sophanteringen behöver ju inte se så tråkigt ut, menar Airola.

Även ute på däck finns specialbyggda sopstationer för sortering av bland annat aluminium.

– Målsättningen är att testa detta även på våra övriga fartyg och i alla fall placera ut sådana där vi har uteserveringar på däck. Om det visar sig vara lyckat kommer det nog att bli mer av dem. Det finns en hel del idéer som vi kan föra över från Viking Grace även till våra andra fartyg, tror Airola.

Mindre kemikalier

Vid användning av kemikalier ombord prioriteras miljöanpassade lösningar samtidigt som doseringen optimeras.

– Vi styr vilka kemikalier man får använda ombord genom att beakta hur miljöanpassad produkten är och hur användarvänlig den är ur arbetarskyddssynpunkt. Vi tittar inte enbart på produkten i sig, utan också på doseringen. Vi vill inte heller att personalen ska jobba med starka kemikalier, det utgör alltid en risk.

Förutom till städning används kemikalier för rengöring på däck och i maskin, som tillsats i pannvatten, för rörrensning och mycket mer. Strandstädarna blandar aldrig själva sina tvättmedel, de doseras färdigt av utbildad personal ombord.

Bioavfall i tank

På Viking Grace går allt bioavfall genom en avfallskvarn innan det lagras i tankar som töms iland. När detta skrevs diskuterade Viking Line med Stockholms Vatten om att behandla bioavfallet i Henriksdals vattenreningsverk som har en biogasanläggning.

– Inledningsvis är Stockholms Vatten väldigt positiva till detta om vi själva ordnar med transporterna. Reningsverket ligger nära Stadsgårdsterminalen, miljömässigt skulle även transporterna optimeras, påpekar Airola.

Viking Line har samlat erfarenhet av bioavfall från Viking XPRS och Mariella. På Viking XPRS byggdes tankar för uppsamlig av bioavfall från början. På Mariella har köks- och maskinpersonalen tillsammans planerat ett system för att återvinna bioavfall från köket. Ett kylrum har byggts i centercasingen på bildäck för förvaring tills behållarna kan bytas ut i Helsingfors varannan dag. Avfallet transporteras till en biogasanläggning.

– Det blir ett kretslopp där man utnyttjar restprodukter för att tillverka någonting nyttigt av dem. Detta är en av våra målsättningar. Vi har visioner om att i framtiden blanda biogas med LNG när den blir allt mer vanlig. Inom biogasbranschen finns det redan idag långt gående planer på att tillverka biogas i flytande form.

Sparar elenergi

På Viking Grace tillämpas många andra åtgärder för att minska miljöbelastningen. Ett exempel är vattenbesparande munstycken, som inte stör passagerarkomforten men minskar förbrukningen av vatten.

Förutom optimalt doserade rengöringsmedel används mikrofiber i städningen så att mängden av vatten och kemikalier kan minskas.

I rederiet har man redan en längre tid tillämpat instruktioner för städpersonalen att endast ett visst antal lampor ska vara tända i hytterna innan passagerarna kommer och att luftkonditioneringens kontroll läggs i neutralläge.

– På Viking Grace övergår vi dessutom till LED-belysning med lysdioder. Till exempel all ljussättning för underhållningen sker med LED-teknik. Elförbrukningen i en LED-strålkastare är en bråkdel av en vanlig glödlampas, berättar Airola.

För något år sedan genomfördes en kampanj på Viking Lines fartyg för att se om det fanns utrymmen ombord där all belysning inte behöver vara tänd under hela sjöresan. I andra utrymmen har man installerat sensorer för att inte ha belysningen på om ingen vistas i dem.

Ombord på Viking Grace övervakas och styrs kökens utrustning av ett så kallat Galley Energy Management-system, vilket bidrar till en energibesparing på omkring 20 procent jämfört med konventionell utrustning.

Utnyttjar överskottsvärme

Motorernas kylvatten används för att värma allt vatten till duschar och handfat samt för att producera eget färskvatten av havsvattnet.

I tankarna håller den flytande naturgasen en temperatur på ca -160 grader Celsius. För att kunna förbränna gasen i motorerna behöver den först förångas, vilket är en energikrävande process. Energin tas normalt från motorernas kylvatten men på Viking Grace finns även ett system för att ta vara på överskottsvärmen från luftkonditioneringsanläggningen för att förånga gasen. Naturgasens låga temperatur kan därmed utnyttjas för att kyla luften i fartyget. Detta innebär en energibesparing och samtidigt en reducering av koldioxidutsläppen med upp till 50 procent för kylmaskineriet.

På Viking Grace överstiger avgaspannornas kapacitet det behov som fartyget beräknas ha vintertid. Överskottsångan utnyttjas för uppvärmning av vatten i två ackumulatortankar. I hamn, då huvudmaskinerna inte är igång, värmer de upp luften ombord.

– Vi räknar med att denna teknik ska räcka för fartygets ventilationsvärme ned till -20 grader Celsius med de hamntider som är aktuella för Viking Grace. Om värmebehovet är större produceras ångan av pannor som eldas med naturgas, vilket innebär mindre utsläpp än med en oljeeldad panna, förklarar Airola.

Engagerad personal

Susanna Airola understryker personalens roll när det gäller att lyckas med utveckling och miljöanpassning av verksamheten ombord. Hon anser att personalen är både aktiv och engagerad. Utbildningen är viktig i detta sammanhang så att man vet hur man ska arbeta på rätt sätt.

– Man får inte glömma att det är vår personal som gör detta möjligt och arbetar med det dagligen. Det är ingen idé att installera fina system om ingen ser till att man arbetar enligt dem.

Varje fartyg har en miljögrupp som regelbundet diskuterar lösningar på vardagsproblem.

– Personalen får själva ta initiativ och komma med lösningar.

Susanna Airola anser att de bästa lösningarna på problemen uppnås genom samarbete.

– Personalen ska ha möjlighet att komma med lösningar i sitt eget arbete och samtidigt känna att de uträttar något viktigt, understryker hon.

Miljöanpassade problemlösningar kan man kanske tro att innebär mer arbete, men Airola är av annan åsikt.

– Om man gör det systematiskt sparar man i de flesta fall både pengar och tid. Första gången kanske man inte kommer fram till de bästa rutinerna, men det räcker oftast med ganska små justeringar för att få det att fungera.

– Det är också viktigt att alla berörda befattningar får komma med sin åsikt. En lösning på ett problem kan på olika sätt påverka olika människors arbete.