Kryssningsfartyget Island Sky låg i Helsingborg i sex veckor utan att någon av de trettiotalet utländska sjömännen fick gå iland.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Juridik | Hamn/Logistik

Gränspolisen: ”Det handlar om pandemibekämpning”

Utländska sjömän får inte gå iland i Sverige för annat än hemresor eller arbete vid kaj. Det trots att exempelvis lastbilschaufförer får resa fritt. Nu förklarar gränspolischef Patrik Engström hur rutinerna togs fram.

I ett flertal artiklar under den senaste tiden har Sjöfartstidningen berättat om sjömän som inte får lov att lämna sina fartyg i samband med anlöp i svenska hamnar. Det har dels handlat om kryssningsrederiet Salén Ship Management där ett trettiotal sjömän inte får gå iland från Island Sky som ligger på varv mitt i Stockholm. Det har också handlat om två av Rederi AB Umans fartyg där den polska besättningen inte fått gå iland – trots att de är EU-medborgare.

En frågebomb

Patrik Engström är nationell gränspolischef. Han menar att nationella gränspolissektionen blivit överösta med frågor som rör inreseförbudet.

– Min sektion har hanterat närmare 8.000 olika frågor från allmänheten, flygbolag, myndigheter och även fartygsägare och agenter, säger han.

Problematiken kring utländska sjömän grundar sig i den rutin som polismyndigheten tagit fram med anledning av det tillfälliga inreseförbudet som råder i Sverige. Där står det explicit att ”att utländska besättningsmän tills vidare inte får lämna sitt fartyg utan att underkastas en inresekontroll”. För att få resa in i landet måste en sjöman uppfylla de undantag som finns och de gäller enbart för hemresor.

Får komma som turister

Paradoxen i reglerna är att en sjöman med hemvist inom EU ändå kan nekas att bli insläppt i Sverige, men skulle kunna släppas in om personen istället reser in privat som turist.

– Även en EU-medborgare som kommer med ett fartyg som kommer från ett land utanför EU, har inte rätt att resa in om det inte är för att resa hem. Normalt skulle de kunna resa in, men inte om fartyget har förts på ett sådant sätt att det inte betraktas som en intraEU-resa, exempelvis om det angjort en hamn utanför EU eller EES, säger Patrik Engström.

”Även ett mindre fartyg kan anlägga en hamn, lasta och lossa utan att personalen måste lämna fartyget och resa in.”

Patrik Engström, nationell gränspolischef

Lastbilschaufförer får resa in

Många människor har sett en orättvisa i att exempelvis en lastbilschaufför får lov att komma in i Sverige med sin lastbil och därmed även ha möjligheten att gå till en butik och köpa proviant, men inte en sjöman.

–  En lastbilschaufför kan inte föra in sin lastbil i landet utan att själv resa in. Det är inte heller praktiskt genomförbart att säga att du får inte lämna lastbilshytten. Samma förutsättningar finns inte för ett fartyg. Även ett mindre fartyg kan anlägga en hamn, lasta och lossa utan att personalen måste lämna fartyget och resa in, säger Patrik Engström.

Inga svar om kajpromenader

Frågan om sjömännen har rätt att ens ta en promenad på kajen eller inte har lyfts i många sammanhang. Men där har inte Patrik Engström något konkret svar att ge.

– Jag kan inte gå in på den typen av detaljer faktiskt. Att befinna sig på kajen för att utföra ett jobb betraktar vi inte som att man rest in, men att lämna området är inte tillåtet. Det som är reglerat är att man får inte röra sig i hamns huvudort på det sättet som utlänningsförordningen normalt medger, inte utan att man genomför en inresekontroll. Och vid en inresekontroll kommer förordningen om inreseförbud att tillämpas och då betyder det att man inte får resa in om man inte uppfyller undantagen, säger han.

Gränspolisens rutindokument för det tillfälliga inreseförbudet är på 14 sidor. Foto. Christopher Kullenberg Rothvall

Tog fram rutinen genom analys

Den rutin som gränspolisen stödjer sig på togs fram i mars när regeringens beslut kom om att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området.

– Vi gjorde en analys av förordningens innehåll och innebörd och tittade på hur den skulle tillämpas på olika typer av resande och ankommande oavsett om det handlar om fartyg eller flyg och då landade vi i den här rutinen.

Undantag från utlänningsförordningen

Stycket i gränspolisens rutin om utländska besättningsmäns rätt att gå i land togs fram utifrån ett beslut från 24 mars om ett undantag från utlänningsförordningens bestämmelser.

– Där beslutades det helt enkelt om ett undantag enligt utlänningsförordningens regler om hamns huvudort. Grunden för det undantaget är just att förordningen för inreseförbud som är väldigt tydlig med att det bara är svenska medborgare som har en ovillkorlig rätt att resa in, säger Patrik Engström. 

”Det är inte så att vi inte förstår svårigheterna för de som finns på de här fartygen”.

Patrik Engström, nationell gränspolischef

Han säger att polisen är medvetna om att bestämmelserna för med sig stora problem för sjömän som kommer till svenska hamnar.

– Det är inte så att vi inte förstår svårigheterna för de som finns på de här fartygen. Förordningens syfte är att förhindra människor från att resa in i Sverige. Det är en olycklig konsekvens av pandemibekämpningen. Men beslutet att inte utländska sjömän får röra sig i hamns huvudort är något som vi kontinuerligt omprövar. 

Regeringen beslutat om att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 7 juli 2020. Patrik Engström menar att det kan bli förändringar i polisens rutin efter det.

– Meningen är att det efter den 7 juli ska komma en ny reglering med listor på vilka nationaliteter som får resa in. Och då kan det bli aktuellt att göra en ny prövning, säger Patrik Engström.