Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Folk/företag

Tuff arbetsmarknad för sjömän

Det råder en tuff arbetsmarknad inom sjöfarten för framförallt manskap och intendentur. Och det är ingen ljusning i sikte på kort sikt enligt Arbetsförmedlingens prognos.

I sin stora rapport ”Prognos för arbetsmarknaden inom sjöfarten” är det ganska dyster bild Arbetsförmedlingen målar upp, om man inte jobbar som maskin- eller sjöbefäl. I december 2013 hade Arbetsförmedlingen Sjöfart 330 inskrivna. Men totalt, om man slår ihop den siffran med inskrivna på lokala arbetsförmedlingar, uppgår antalet sjösökande till 1.049 personer. Den största andelen är däcksmanskap. 

Medelålder 38 år

I Arbetsförmedlingens register på sjösökande syns att en stor del av de sökande börjar närma sig pensionsåldern. Medelåldern på en inskriven sjöman är 38 år. 

”Särskilt däcksmanskapet har drabbats kraftigt av utflaggningarna och de har svårt att hitta arbete. Det är troligt att det kommer att bli ännu svårare för de att hitta arbete i framtiden.”, skriver Arbetsförmedlingen. 

Och i den så kallade yrkesbarometern för det kommande året beräknas de flesta tjänsterna till sjöss lida av ett ”mer påtagligt överskott” och ”visst överskott” förutom maskinbefäl och fartygselektriker där det råder ”Någon brist.”

År 2012 var varslen rekordmånga (runt 800 tjänster) men för 2013 beräknas varslen minska till ungefär 300.

Handelsflottan minskar kraftigt

Idag seglar 82 procent av de svenskkontrollerade fartygen under utländsk flagg. Om samtliga svenskkontrollerade utlandsflaggade fartyg skulle flaggas svenskt skulle det innebära 20.000 nya tjänster ombord, enligt Arbetsförmedlingen.

Den svenska handelsflottan fortsätter att minska och under de senaste fyra åren har runt 100 handelsfartyg flaggats ut till framförallt nordeuropeiska länder (Danmark, Färöarna och Finland). Idag har Sverige 0,5 procent av världshandelsflottan, jämfört med tre procent 1960. 

Under 2012 ökade världshandelsflottan med fem procent medan den svenska handelsflottan minskade med 28 procent.