I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering har det fastställts att den temporära halveringen av farledsavgiften på Finlands territorialvatten ska ändras så att den blir permanent.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Finland

Permanent halvering av Finlands farledsavgifter

Finlands regering vill stärka landets exportindustri genom att göra den tidigare temporära halveringen av farledsavgifterna permanent från år 2025. Det meddelar kommunikationsministeriet. 

Farledsavgifterna för handelsfartyg på finskt territorialvatten har sedan 2015 varit halverade för att kompensera för dels svaveldirektivets kostnader för sjöfarten och senare för de ekonomiska utmaningarna som coronaåren medfört.

Just nu samlas utlåtanden in om den finska regeringens proposition om en fortsatt temporär halvering av farledsavgiften från 2024 till 2027. Parallellt inleds samtidigt ett projekt för en ändring av lagen där halveringen av farledsavgiften ska göras permanent.

Hörnstenen i finska ekonomin

En permanent halvering skulle genomföras i två faser för att undvika onödig byråkrati och överlappande beredningsarbete. I den första fasen föreskrivs om en temporär halvering av farledsavgiften mellan 2024 och 2027. I den andra fasen upphävs den temporära halveringen och föreskrivs som en permanent halvering av farledsavgiften från början av 2025.

– En permanent halvering av farledsavgiften är ett sätt för regeringen att sörja för hörnstenen i den finländska ekonomin, det vill säga exportindustrins konkurrenskraft och i och med det för de finländska arbetsplatserna. Detta har en särskilt positiv effekt för kusttrakterna från Kotka till Kemi. Regeringen kommer att genomföra många lagprojekt och investeringar som ska stärka Finland. Vid ministeriet har vi redan kavlat upp ärmarna och det lönar sig också att aktivt följa vårt arbete, säger kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande.

Åtgärder krävs före årsskiftet

Giltighetstiden för den gällande temporära lagen upphör den 31 december 2023. Utan lagstiftningsåtgärder skulle den prislista över farledsavgifter som gällde 2014 träda i kraft den 1 januari 2024.

Avsikten är enligt pressmeddelandet att den permanenta halveringen av farledsavgiften ska föredras för statsrådet och Finlands riksdag i samband med budgetlagarna för hösten 2024.