Erik Lewenhaupt, vd för Concordia Maritime, och P-Maxfartyget Stena Perros, som avyttrades under året.

Fotograf: Patrik Olsson / Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

”Ett av de mest utmanande åren någonsin”

Concordia Maritimes förhoppningar om en återhämtning på tankmarknaden under 2021 infriades inte. Rederiet redovisar ett finansiellt resultat för helåret på minus 660,4 miljoner kronor.

I förra årsredovisningen blickade Concordia Maritime bakåt på ”ett mediokert 2020”, skriver Erik Lewenhaupt, vd för Concordia Maritime sedan årsskiftet, i sin inledande kommentar till senaste årsredovisningen. Låga lagernivåer och uppgång i efterfrågan på olja gjorde att rederiet då såg goda förutsättningar för en återhämtning under 2021.

”Ett år senare kan vi konstatera att uppgången uteblev. 2021 blev istället ett av de mest utmanande åren någonsin för tanksjöfarten”, skriver Erik Lewenhaupt.

Uppgång för alla andra segment

Alla sjöfartssegment utom tanksjöfarten uppvisade en stark utveckling under året. Medan övriga segment enligt Clarksons ClarkSea-index ökade med 93 procent var minskningen för tanksjöfarten enligt samma index 71 procent.

Concordia Maritimes finansiella resultat för helåret 2021 uppgick till –660,4 miljoner kronor, vilket tydligt återspeglar den fortsatt svaga marknaden. Generellt svag intjäning tillsammans med engångskostnader för periodiska dockningar, installationer av system för rening av ballastvatten och ökad komplexitet kring besättningsbyten till följd av pandemin var enligt Erik Lewenhaupt faktorer bakom minusresultatet för helåret.

Tungt Q4

Särskilt tungt var fjärde kvartalet 2021, där nedgången i värdet på äldre tonnage gav en minskning av det bokförda värdet på Concordia Maritimes flotta på –268 miljoner kronor, vilket bidrog till ett resultat för Q4 på –307,8 miljoner kronor.

Tankmarknaderna var under hela året hårt pressade med svag intjäning. Erik Lewenhaupt listar i årsredovisningen flera faktorer bakom den svaga marknaden:

  • Lägre volymer. Trots ökning av efterfrågan på olja har OPEC hållit ner produktionen.
  • Kortare distanser. Lägre export än förväntat från långdistansexportörer som Ryssland, Brasilien, USA och Norge till bland annat Asien har bidragit till minskningen av transportdistanserna.
  • Mindre utfasning av tonnage än förväntat. Trots en historiskt svag marknad förblev ett relativt stort antal äldre fartyg aktiva. En del av dessa rapporteras segla med last från sanktionerade länder, istället för att gå till återvinning. Detta bidrog till en nettotillväxt av flottan.
  • Ökade bränslepriser. Priset på råolja steg under året från runt USD 50 per fat i januari till cirka USD 80 per fat i december.

Nyckeltal för helåret

Intäkterna för 2021 var 704,8 (1.025,8) miljoner kronor. Röreselresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –82,6 (277,8) miljoner kronor. Resultatet före skatt blev –658,2 (–65,1) miljoner kronor och efter skatt –660,4 (–66,0) miljoner kronor. Resultat efter skatt per aktie blev –13,84 (–1,38) kronor.