Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Specialfartyg

Finska isbrytarflottan ska förnyas

Under de närmaste femton åren kommer finska staten att satsa en miljard euro på att förnya isbrytarflottan.

Finlands regerings ekonomisk-politiska ministerutskott har dragit upp de framtida riktlinjerna för det statliga isbrytarrederiet Arctia Shipping Oy. Den statliga ägaren anser att konkurrensen inom hela affärsverksamhetsområdet bör kunna ökas och att Arctia Shipping bör kunna svara på denna.

Ökad kostnadseffektivitet

Hela Arctia Shippings flotta bör vara förnyad senast 2029. Detta innebär en investering på sammanlagt en miljard euro. Detta blir den främsta åtgärden för att förbättra isbrytningens kostnadseffektivitet och reducera dess kostnader. Flottans utnyttjandegrad måste höjas för att finansiera nya isbrytare och att reducera trycket på att höja priset för isbrytningen.

Polarisbrytare

Utredningar visar att det blir 20 till 30 miljoner euro förmånligare att bygga en polarisbrytare som kan vara i tjänst året runt. Detta trots att kontraktspriset för en sådan är högre än för en konventionell isbrytare med låg utnyttjandegrad. En polarisbrytare kan sysselsättas flera månader i Arktis när den inte behövs för östersjöisbrytning.

Vidare visar olika utredningar att nuvarande marknadsläge och Arctia Shippings kunnande skapar möjlighet till detta.

För närvarande uppges den genomsnittliga utnyttjandegraden för konventionella östersjöisbrytare vara 31 procent, jämfört med 85 procent för multipurpose-isbrytare.

Östersjöisbrytningen viktigast

– Det viktigaste är att trygga isbrytningen och vintersjöfarten på Finlands havsområden. Med de arrangemang som man nu beslutat om uppnås detta utan att anstränga den statliga ekonomin. Ett statligt bolag som Arctia Shipping bör idka lönsam verksamhet samtidigt som det tar tillvara statens strategiska intressen genom att upprätthålla försörjningsberedskap och erbjuda näringslivet tjänster som motsvarar dess behov, säger minster Sirpa Paatero som svarar för den statliga ägarstyrningen.

Nybygge säljs

Kommunikationsministeriet förbereder också en försäljning av den nya isbrytare som Trafikverket har beställt från Arctech Helsinki Shipyard för leverans vintern 2016. Enligt ministeriet hör det inte till Trafikverkets kärnverksamhet att äga isbrytare, men däremot att trygga förutsättningarna för vintersjöfart genom att beställa isbrytningstjänster. Man påpekar också att Arctia Shippings kärnverksamhet är att svara för isbrytningstjänster och att staten därmed har ett strategiskt ägarintresse i rederiet.

Stora möjligheter

– Verksamhet i polarområdena innebär stora möjligheter men även risker som inte får äventyra isbrytarnas tillgänglighet eller ge upphov till merkostnader inom östersjöisbrytningen. Behoven inom isbrytningen på Östersjön definieras av kommunikationsministeriet i samarbete med avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, arbets- och näringsministeriet samt finansministeriet, säger trafik- och kommunminister Paula Risikko.