Fotograf: Illustration: Maja på Näset

Kategori: Arbetsmiljö | Forskning

Miljonsatsning på förbättrad arbetsmiljö till sjöss

Projektet Redo 2.0 får tio miljoner ur sjöfartsportföljen för att förbättra arbetsmiljön till sjöss.

Tillsammans med sjöfartsbranschen och forskningsinstitutet Rise inleder nu Sjöfartsverket ett arbete med att vidareutveckla arbetsmiljön för branschens ombordanställda. Syftet med projektet är att öka kunskapen och kännedomen kring frågor som berör den sociala arbetsmiljön.

Första omgången av projektet Redo slutredovisades i juni 2021. Då var syftet att identifiera såväl drivkrafter som hinder för kvinnor som arbetar inom sjöfarten samt att utveckla lösningar för mångfald och utökning av sjöfartens rekryteringsbas.

Initierat i Vågrättsamarbetet

Namnet Redo står för Recruitment, Equality and Diversity Opportunities och är ett branschövergripande samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Chalmers tekniska högskola, Organisationen Män, forskningsinstitutet Rise och Svensk Sjöfart. Projektet är initierat inom ramen för sjöfartens branschsamarbete Vågrätt.

Nu har andra omgången av projektet, kallat REDO 2.0, fått tio miljoner kronor ur Trafikverkets sjöfartsportfölj för att fortsätta arbetet för en förbättrad arbetsmiljö inom sjöfarten. Projektet ska vidareutveckla den sociala arbetsmiljön ombord. Genom en rad olika insatser ska rederier få stöd och verktyg för att arbeta förebyggande ombord på fartygen, bland annat genom olika utbildningar med besättningarna.

– Frågorna är lika aktuella som viktiga. Inom Sjöfartsverket fortsätter vi att nu driva på och aktivt arbeta för att göra hela branschen mer öppen och tillgänglig. Sjöfarten är till för alla och det ska med andra ord inte spela någon roll vilket kön eller vilken bakgrund du har, säger Cajsa Jersler Fransson, projektledare på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Leds av Rise

Projektet som pågår fram till 2024 finansernas med pengar från Trafikverkets sjöfartsportfölj. Utöver Sjöfartsverket ingår stora delar av sjöfartsbranschen, genom branschorganisationen Svensk Sjöfart. Projektet leds av forskningsinstitutet Rise.

– Vi vill nu tillsammans med branschen ta ett bredare grepp om frågorna kring social hållbarhet till sjöss. Vi kommer under projektets gång bland annat utforska sambanden mellan jämställdhet, psykologisk trygghet och sjösäkerhet, samt utveckla normkreativa metoder och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. På sikt kommer det att bidra till en tryggare och mer inkluderande sjöfart, säger Sara Fallahi, enhetschef vid forskningsinstitutet Rise.