Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Upp och ned hos Finlandstrafiken

För årets tre första kvartal redovisar Grimaldi-ägda Finnlines Oyj en stark resultatförbättring jämfört med motsvarande period i fjol. Resultatet före skatt uppgår till EUR 9,5 miljoner – en ökning med 247 procent. Omsättningen ökade med drygt två procent till EUR 471 miljoner.

I resultatet ingår bland annat en kompensation på EUR 3,4 miljoner från varvet Jinling för uteblivna intäkter från de två första nybyggena i en serie från varvet. På motsvarande sätt ingår en engångskostnad på EUR 3,2 miljoner för arrangemang kring leasad egendom och uppgörelser med personal.

Finnlines opererar trafik med både renodlade roro-fartyg och ropax-färjor.

Närmare tio procent högre bunkerkostnader uppges vara den främsta orsaken till att åländska Viking Line Abp noterar en försämring av delårsresultatet i sin kvartalsrapport för årets nio första månader. 

Koncernens omsättning har ökat med knappt två procent till EUR 389,5 miljoner medan rörelseresultatet har gått ned från 10,1 miljoner till 3,2 miljoner under perioden. Resultatet före skatter uppgick till 2,5 miljoner jämfört med 8,6 miljoner under motsvarande period i fjol. Koncernledningen skriver att ett antal åtgärder har vidtagits för att förbättra resultatet såväl på kort som lång sikt och att inverkan av dessa kommer huvudsakligen att uppstå under 2013.

Estniska Tallinks strategi har under de senaste åren varit att märkbart reducera sin skuldbörda. Under de senaste 12 månaderna har koncernen amorterat sina räntebärande skulder med 134 miljoner. I slutet av tredje kvartalet uppgick nettoskulden till 803 miljoner. Koncernledningen uppger att man nu fokuserar på att optimera nuvarande aggressiva amorteringsplan för de kommande åren i syfte att stärka koncernens fria kassaflöde.

Omsättningen för årets nio första månader var EUR 721,1 miljoner, närmare sju procent mer än motsvarande period 2011. Resultatet före skatt uppgick till 50,6 miljoner, jämfört med 45,2 miljoner året innan. Jämfört med tredje kvartalet 2011 ökade Tallinks bränslekostnader med 5,5 miljoner under tredje kvartalet 2012.