Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Regelverk

Koldioxidutsläppen kartläggs

EU vill kartlägga sjöfartens koldioxidutsläpp för att skapa ett beslutsunderlag för ett framtida prissättningssystem. 

Europeiska kommissionen föreslår ett MRV-system (Monitoring, Reporting and Verification) för att samla in information om sjöfartens koldioxidutsläpp inom EU. Enligt kommunikationsministeriet i Finland skulle systemet utgöra den första etappen på vägen mot att reducera sjöfartens koldioxidutsläpp genom ekonomiska styrmedel och införa effektivitetskrav på fartyg inom EU.

Kommissionen föreslår att förordningen träder i kraft den 1 juli 2015 och den första utsläppsrapporten skulle tas fram utgående från situationen år 2018.

Bör beakta vintersjöfart

Kommissionen hoppas också att EU:s system skulle bli förebild för ett globalt MRV-system och därmed skulle påskynda de internationella diskussionerna. Målsättningen är att EU:s MRV-system skulle vara kongruent med det internationella systemet.

I Finland är regeringens ståndpunkt att EU:s MRV-system även bör beakta särdragen i den finländska sjöfarten med små varuflöden, långa avstånd och isförhållanden vintertid.

Regeringen talar också för LNG som bränsle och påpekar att det reducerar fartygets koldioxidutsläpp med cirka 20 procent.

”Därför borde man i EU främja införandet av LNG i fartygstrafiken, särskilt inom närsjöfarten, bland annat genom att säkerställa tillgången till LNG i hamnarna,” fastslår regeringen i ett uttalande.

Redarna positiva

Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, är nöjd med den position som Finland tagit gällande MRV.

– Den är skriven precis som vi önskar, säger han till Sjöfartstidningen.

Han berättar att förslaget att skapa ett MRV-system har föregåtts av en mångårig process.

– Detta är en fortsättning på evighetsdiskussionen om växthusgaserna som började med Kyotoavtalet.

Diskussionen har sedan tagit många olika vändningar och ett tag såg det ut som om EU skulle införa ett eget system med utsläppshandel för sjöfarten. Enligt Widén lyckades den europeiska rederiföreningen European Community Shipowners’ Associations (ECSA) till slut avvärja detta.

– I fjol slopades utsläppshandeln för sjöfarten som en lokal EU-företeelse. Istället ska frågan förberedas och undersökas och då kom förslaget att sjösätta ett MRV där vi reder ut bunkerförbrukning och transportsträckor för att få en benchmark för sjöfarten i Europa. Detta sade vi i ECSA att vi ställer upp på, berättar Olof Widén.

Ingen ny byråkrati

Nu ska man ta ställning till hur systemet ska se ut i detalj.

– Det är en het fråga just nu. Det bör bygga på existerande system, det får inte skapa någon ny byråkrati. Vi utgår från att existerande bunker delivery notes ska duga och sedan har vi från vår sida utvecklat en modell med existerande AIS-system, där man kopplar ihop bunkerförbrukning med fartygets tillryggalagda sjömil, säger Olof Widén.

Han säger att det också finns en skola som vill ta med transporterad last.

– Här ser vi att man börjar köra på grund. En del fartyg går tomma, en del har volymlaster, vi når inte ända fram om vi börjar väga in det. Om vi vet hur många sjömil som har avklarats med hur mycket bunker så får vi en trend så att vi får ett beslutsunderlag.

Olof Widén berättar vidare att Rederierna i Finland har en modell som man frivilligt tagit fram och använt i flera år. Den var uppe till diskussion i förra veckan på ett möte inom ECSA:s Safety and Environment Commitee.  

– Vi vet att man använder 2,2 miljoner ton bunker och transporterar cirka 100 miljoner ton per år i trafiken på Finland. När man vet vad motsvarande siffror är för hela EU kan man säga vilka kostnader olika åtgärder kommer att innebära, påpekar Olof Widén.