Anders Hermansson är vice vd på föreningen Svensk Sjöfart, med näringspolitik som ansvarsområde.

Fotograf: Skärmavbild/Anna Janson

Kategori: Politik | Regelverk

”Risken är att systemet tillämpas för strikt”

Tio frågor till: Anders Hermansson om EU Taxonomy – ett begrepp som har hörts allt oftare på senare tid. Sjöfartstidningen frågade Anders Hermansson, vice vd på föreningen Svensk Sjöfart med näringspolitik som ansvarsområde, vad det handlar om.

1. Vad är EU Taxonomy?

– Taxonomin är ett klassificeringssystem som talar om vad som utgör en grön investering. 

2. Varför är detta aktuellt just nu?

– Systemet börjar gälla från första januari nästa år.

3. Vad har det med sjöfart att göra?

– Taxonomin tar sikte på olika ekonomiska aktiviteter och från början var sjöfarten inte inkluderad. Efter ett stort, gemensamt påverkansarbete från Svensk Sjöfart och flera av våra systerorganisationer i Europa finns nu även sjöfarten med vilket gör att även rederier som uppfyller kraven kan få del av gröna investeringsmedel. 

4. Hur funkar klassificeringen när det gäller sjöfart?

– Utifrån vissa parametrar klassificerar systemet investeringar. Om ett företags investering uppfyller kraven kan den klassas som grön enligt taxonomin och företaget därigenom få tillgång till mer fördelaktiga lån. Rederier som vill ta ett lån kommer att mötas av att banken ställer krav. Stora aktörer, företag med fler än 500 anställda, kommer dessutom i sin årsredovisning att behöva redovisa hur man ligger till i omställningsarbetet.

”Risken är att systemet tillämpas för strikt i början
och att vi inte får med oss tillräckligt många i omställningen”

Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart

5. Vilka är kraven vid investering i ett fartyg? 

– Fartyg kan uppnå kraven på flera sätt, exempelvis genom att vara energieffektiva. Enligt de krav som gäller till och med 2025 är fartyg som är tio procent bättre än IMO:s krav enligt EEDI (Energy Efficiency Design Index) gröna. Om ett rederi bygger ett fartyg som motsvarar kraven får man fördelaktigare lån på banken. Kraven i systemet kommer att skärpas successivt.

6. Kraven rör även last. Hur funkar det?

– Fartyg som uteslutande används för att transportera fossila bränslen är enligt taxo-nomin inte gröna. Om man bygger ett sådant fartyg kan man inte per automatik räkna med att få ett grönt lån.

7. Ingår det ”straff” i systemet, som i bonus malus för personbilar?

– Nej, utan taxonomin skapar förutsättningar för omställning genom tillgång till gröna investeringar.

8. Hur påverkas rederier som till exempel satsar på LNG-drift?

– Enbart att satsa på LNG-drift räcker inte för att uppfylla kraven i taxonomin. Och man har ingen fördel av att använda biogas, tyvärr, utan man tittar bara på de faktiska emissionerna. Svensk Sjöfart och den svenska regeringen driver kravet att det ska ingå i systemet att den som använder ett biobränsle ska kunna få fördel av det. Förhoppningsvis kan detta tas med i nästa revision, för perioden efter 2025.

9. Vad krävs för att taxonomin ska leda till omställning för sjöfarten?

– Stora investeringar krävs för att kunna nå klimatmålen. Finanssektorn har därför en mycket viktig roll, nu när det kanske inte alltid helt tydliga regelverket ska tillämpas. Även vi i branschen, i synnerhet IMO, har en hemläxa att göra för att hjälpa till att skapa mått på hur vi kan visa hur vi ligger till i vårt omställningsarbete. Tillgången på nya typer av hållbara bränslen är också jätte-viktig för sjöfartens möjlighet att ställa om. Bränslemarknaden behöver också ställa om och infrastrukturen utvecklas.

10. Vad tycker du om regelverket?

– Rätt tillämpat kan det bli ett bra stöd i omställningen och bidra till att tillgängliggöra pengar för dem som satsar på miljö och klimat. Fel tillämpat kan systemet i stället bli en hämsko för omställningen. Syftet är självklart, grön sjöfart ska kunna ta del av gröna investeringar – men vad är grön sjöfart? Det är komplicerat. Risken är att systemet tillämpas för strikt i början och att vi inte får med oss tillräckligt många i omställningen.

Fakta: EU Taxonomy är ett verktyg för att uppnå målen i EU:s Green Deal. Systemet klassificerar och styr gröna investeringar till hållbara ekonomiska aktiviteter. Regelverket började gälla i juli 2020 och börjar tillämpas i praktiken 1 januari 2022. Läs mer

Fotnot. Denna artikel publicerades först under vinjetten ”Tio frågor till …” i nr 06-07/2021 av Sjöfartstidningen