Tappet för passagerartrafiken under 2020 kan få mer långtgående konsekvenser för sjöfarten, enligt Transportstyrelsen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad

Pandemin kan leda till osäkra jobb enligt rapport

Högre priser, osäkra arbetsvillkor och uteblivna miljösatsningar inom sjöfarten kan bli konsekvensen av att passagerartrafiken i princip stod still under förra året. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Persontransporter inom både inrikes- och utrikestrafik på sjön minskade kraftigt under 2020 till följd av pandemin. Den största minskningen skedde i april då det totala passagerantalet minskade med 80 procent i svenska hamnar jämfört med året innan. I rapporten ”Sjöfartsmarknadens utmaningar – En rapport om effekter av pandemin covid-19” har Transportstyrelsen analyserat vad de mer långtgående konsekvenserna av det minskade resandet kan bli.

Tidsbegränsade anställningar

– Vi ser att rederier gör kraftiga förluster och många ombordanställda har varslats, korttidspermitterats eller blivit arbetslösa. Det är framför allt färje- och kryssningstrafiken som har drabbats hårdast, men även rederier som transporterar fordon gör stora förluster, säger Karin Fransson, sektionschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

En slutsats i rapporten är att pandemins utveckling kan resultera i att fler rederier väljer kortare tidsbegränsade anställningsformer för sin personal i framtiden, som en säkerhetsåtgärd utifall ekonomin vänder nedåt igen. 

Enligt rapporten kommer sjöfartens konkurrenskraft troligtvis att påverkas i framtiden i form av till exempel prishöjningar som kompensation av förluster i samband med pandemin.

Försvårade miljöomställningar

Även arbetet med att ställa om till ett mer miljömässigt hållbart sätt att transportera gods och passagerare på har försvårats under pandemin. En undersökning som rapporten hänvisar till är en som organisationen ECSA har genomfört, och som visar att nästan hälften av respondenterna tror att deras planerade miljösatsningar inte längre är möjliga.

– Men på lång sikt tror vi ändå på så kallade gröna satsningar, eftersom det är ett sätt för sjöfarten att konkurrera både inom marknaden och gentemot andra trafikslag. Det talar för att trender kring miljösatsningar är något som kommer att fortsätta trots ekonomiska svårigheter, säger Karin Fransson.

Stabil godstrafik

Godstrafiken på sjön har inte påverkats i samma utsträckning som passagerartrafiken, utan har i stället haft en relativt stabil utveckling. Som mest minskade godsvolymen i svenska hamnar med tolv procent i augusti jämfört med samma månad 2019, enligt rapporten. Andra månader till och med ökade godsvolymerna och den största ökningen på tio procent syntes i mars.

Den trend som stärkts tydligast under den pågående krisen är teknikutvecklingen och digitaliseringen, konstaterar rapporten. Aktörer inom sjöfarten har, precis som i övriga samhället, tvingats in i den digitala världen i högre utsträckning och fått anpassa verksamheten efter den nya verkligheten.