Sjöfartsverket ansvarar för utveckling av de statliga farlederna.

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Regelverk | Ekonomi | Hamn/Logistik

Ny avgiftsmodell klar

Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell är nu klar. En modell som enligt myndigheten ska öka förståelsen för verkets prissättning samtidigt som det inte ska innebära några sammanlagda ökade kostnader för alla fartyg som trafikerar svenska hamnar.

– Det ska vara enkelt för transportköparna och sjöfartsnäringen att förutse kostnaderna. Vår utgångspunkt har varit att utforma en enkel, rättvis och transparent modell samtidigt som vi så långt möjligt tagit hänsyn till konkurrenskraften för svenskt näringsliv, säger Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

I början av 2015 inleddes arbetet på Sjöfartsverket, på uppdrag av regeringen, att ta fram en ny modell för farleds- och lotsningsavgifter för handelssjöfarten. Anledningen var att den gamla modellen hade vuxit fram under lång tid och samtidigt reviderats och i många hänseenden blivit komplex och svårtolkad.

”Vissa fartygstyper kommer få betala mer”

Under våren har förslaget varit ute på remiss hos branschorganisationer och andra intressenter. Flera av intressenterna uttryckte dock kritik. Bland annat för att flera rabatter och undantag skulle skrotas.

– Vi har sett till helheten och tagit hänsyn till hela populationen av fartyg som trafikerar svenska hamnar. Den nya modellen är kostnadsneutral jämfört med den nuvarande och innebär inga ökade intäkter för Sjöfartsverket. Men en naturlig följd av att vi strävat efter att utforma en enkel och rättvis modell är att vissa fartygstyper kommer få betala mer än vad de gör i dag, säger Ove Eriksson.

Lyssnat på instanserna

Efter remissvaren har Sjöfartsverket dock gjort en del förändringar. Bland annat Stockholms hamnar var kritiska mot att kryssningsindustrin skulle drabbas hårt av den föreslagna avgiften för så kallade turn around-anlöp. Enligt Sjöfartsverket kommer avgiften dock införas, men successivt. Anledningen är framförallt att rederiernas prislistor är satta för flera år framöver.

– Vi har också tittat närmare på de synpunkter som kommit in kopplat till Vänern, Trollhätte kanal och Mälaren. Det har resulterat i att vi kommer behålla den del av reduktionen på lotsningsavgiften för Vänern som kompenserar för hastighetsbegränsningar, slussningar och broöppningar. Dessutom inför vi en nationell avgiftsreduktion för långa lotsningar, säger Ove Eriksson.

”Vi vill tacka alla”

Justeringarna i Sjöfartsverkets model för farleds- och lotsningsavgifter kommer införas 1 januari 2017.

– Vi vill tacka alla som har bidragit med goda idéer och konstruktiva synpunkter. Men anslagsfinansiering av isbrytningsverksamheten är en fråga för politiken och inte något som behandlats inom ramen för arbetet med att ta fram en ny avgiftsmodell, säger Ove Eriksson.