Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Container | Passagerarsjöfart

”Ledande politiker borde reagera”

Sjöfartsverkets beslut om att införa det nya avgiftssystemet gör att Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström ställer sig frågande till varför man överhuvud taget genomför en remissprocess. 

Tisdagens besked från Sjöfartsverket om att farledsavgiftshöjningen kommer att genomföras vid årsskiftet då också den nya avgiftsmodellen träder i kraft mottogs av en besviken bransch. Många av remissinstanserna var kritiska till förslaget, vilket får Rikard Engström att undra varför en remissprocess ens genomfördes. Samtidigt som flera andra aktörer inte har kommit till tals alls, till exempel föreningens systerorganisationer i Finland och Danmark, som båda förvånat ska ha ställt sig frågande till den svenska sjöfartspolitiken.  

Flyttas från sjöfart till väg

– Vi förstår att Sjöfartsverket måste genomföra höjningar för att rädda sin ekonomi men det går stick i stäv med politikens ambitioner och kommer att få negativa effekter på miljön och sjöfartens konkurrenskraft. Ledande politiker borde reagera när myndigheten tvingas ta beslut som leder precis rakt emot de politiska ambitionerna – eller så får man vara tydligare med att den politiska ambitionen om att låta sjöfarten avlasta landinfrastrukturen inte längre ligger fast. Detta beslut leder förstås till att transporter flyttas över från sjöfart till väg eller i värsta fall att transporter inte genomförs alls då industrins sjunkande konkurrenskraft omöjliggjort produktion i Sverige, säger Rikard Engström. 

Inte lyckats förklara genialiteten

– Sjöfartsverket har försökt, men inte lyckats, att förklara modellens genialitet för branschen länge. Vi förutsätter att politiken funderar över hur man ska komma till rätta med Sjöfartsverkets finansiella förutsättningar, uppdrag och om man kan driva verksamheten i linje med den politiska önskan om att avlasta vägarna.

Drabbar svensk industri

Enligt Svensk Sjöfart kommer den nya modellen och avgiftshöjningen att drabba svensk industri såväl på export- som på importsidan, vilka får ökade kostnader för sin logistik. Man får också medhåll från Näringslivets transportråd, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin, som menar att det nu beslutade förslaget kommer att få negativa effekter på miljö samt klimat. SSAB, nordens största tillverkare av handelsstål, tror att det nya systemet urholkar konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

Högre kostnader

– De nya avgiftsföreskrifterna kommer att slå hårt mot svensk sjöfart och i slutändan svensk industri, säger Ragnar Johansson, ordförande för Svensk Sjöfart. Våra kunder – svenska import- och exportföretag – kommer att få högre kostnader på grund av förslaget och därmed försämrad konkurrenskraft. Det är mycket bekymmersamt att Sjöfartsverket inte lyssnat på oss rederier och svensk industri. 

Priskänsliga transportköpare 

Ragnar Johansson säger vidare att han tyvärr måste konstatera att dessa förändringar av farledsavgifterna helt gör att sjöfarten hamnar i ett sämre konkurrensläge trots det Ecobonus-system som regeringen aviserade i budgeten.

– Det är känt att transportköpare är mycket priskänsliga såväl för valet av operatör som för valet av trafikslag. När bristen på lastbilschaufförer och järnvägens kapacitetsproblem är omfattande borde man istället säkerställa att Sverige med Europas längsta kust kan använda den för att komplettera och avlasta vägar och järnvägar, säger han.