Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning | Regelverk

Finska rederier får miljöstöd

Sista chansen för i år att ansöka om finskt miljöstöd för installation av fartygsutrustning som reducerar svavelutsläppen.

Kommunikationsministeriet i Finland har reserverat sammanlagt EUR 10 miljoner för den tredje omgångens ansökningar av miljöstöd för havsgående fartyg. Investeringsstödet gäller utrustning avsedd för att reducera svavelutsläppen, det vill säga svavelskrubbrar eller ombyggnad av existerande bränslesystem. Investeringarna bör göras inom detta år. I statsbudgeten har sammanlagt EUR 30 miljoner reserverats för detta ändamål, varav 20 miljoner redan har delats ut i de två första ansökningsomgångarna.

Femårs kalkyl

Stödet beräknas enligt EU:s guidelines. Det utbetalas inte utgående från den direkta investeringskostnaden. När ett rederi ansöker om stöd för installation av en skrubberanläggning ska rederiet göra en kalkyl där den uppskattade inbesparingen i bränslekostnader (jämfört med drift på marindiesel) under fem år läggs till och de uppskattade operativa tilläggskostnaderna under fem år dras av från investeringskostnaden.

– Det är på dessa stödberättigade kostnader som kan man betala ett stöd på högst 50 procent, säger överinspektör Tanja Müller vid kommunikationsministeriet till Sjöfartstidningen.

De stödberättigade kostnaderna för konvertering av bränslesystemet från tjockoljedrift till diesel beräknas på motsvarande sätt, men eftersom det i praktiken endast innebär högre bränslekostnader blir stödet i stora drag det samma som halva investeringskostnaden.

Ingen rusning väntas

– Under den första omgången för ett år sedan fick vi endast från ett rederi stödansökan för konvertering av bränslesystem. Under andra omgången utgjorde dessa stödansökningar en klar majoritet och endast ett fåtal gällde skrubberinstallationer. Under andra omgången gällde det delvis samma fartyg som i den första och i dessa fall ville man byta från skrubber till konvertyering av bränslesystemet, säger Tanja Müller, och fortsätter:

– Vi väntar oss ingen större rusning efter stödet eftersom största delen av de rederier som man kan vänta sig att är intresserade av stödet redan har ansökt om det.

Få skrubbrar hittills

Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, berättar att hittills så gäller överlägset största delen av stödansökningarna konvertering av bränslesystem.

– Vi talar om 90 procent, säger han till Sjöfartstidningen.