Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

Göteborgs Hamn ger miljörabatt för LNG-drift

Göteborgs Hamn går i bräschen för att uppmuntra redare att satsa på LNG för reducerad miljöpåverkan.

Göteborgs Hamn reducerar kraftigt sin hamntaxa för fartyg som använder flytande naturgas (LNG) som bränsle. LNG-drivna fartyg beviljas totalt 30 procents rabatt vid ett anlöp. Rabatten tas i bruk från och med 2015 och gäller fyra år framåt, till och med december 2018. Hamnen strävar efter att fler rederier på detta sätt ska växla över till LNG.

– Vi har sedan länge trott på LNG som framtidens bränsle. Den här satsningen ligger i helt linje med vår ambition att minska sjöfartens miljöpåverkan och skapa ett hållbart skandinaviskt godsnav, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn räknar med att det uppstår betydande miljövinster med att använda LNG inom sjöfart och industri. Hamnen uppger att svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85 till 90 procent och koldioxidutsläppen med 25 procent.

Ny taxa

Rabatten ingår i den nya hamntaxa som Göteborgs Hamn tar i bruk från och med den 1 januari 2015 i samband med att förutsättningarna för sjöfarten i Östersjön och Nordsjön ändras i och med de nya och strängare reglerna för svavelutsläpp. Principen är att fartyg med hög miljöprestanda kommer att premieras.

Två index används som grund för rabatterna – Environmental Ship Index och Clean Shipping Index. Hamnen uppger att ESI används av många hamnar både i Europa och i övriga världen. Clean Shipping Index utgår från lastägarnas krav på sjöfarten.

Hamnen meddelar sina kunder att den nya hamntaxa från 2015 innebär att fartyg som är klassade enligt ESI och har 30 poäng eller mer får 10 procents rabatt (baserat på GT). Fartyg som når upp till den gröna klassen enligt CSI får 10 procents rabatt (baserat på GT). Utöver indexrabatten på tio procent får LNG-drivna fartyg ytterligare 20 procents rabatt på hamntaxan fram till december 2018.

– Med detta tydliga ekonomiska incitament i hamntaxan vill vi bidra till att få fart på utvecklingen i vår region, skriver hamnen i ett cirkulär till sina kunder.

Snabba resultat

Ett rederi som ser fram emot de reducerade hamnavgifterna är Terntank, som har fyra LNG-drivna tankfartyg i order vid ett kinesiskt varv. Två av fartygen långtidsbefraktas av det finska oljebolaget NEOT och kommer att anlöpa bland annat Göteborg för att lasta. För Terntanks nybyggen innebär det maximal reducering av hamnavgifterna i Göteborg.

– Vi tackar Göteborgs Hamn att dom visar på handling för miljöinvesteringar. Om det dessutom blir de rabatter på farledsavgifter som har indikerats så blir det något historiskt stort och det kommer att minska utsläppen dramatiskt på relativt kort tid. Vi får hoppas att allt fler hamnar följer Göteborgs exempel, säger Tryggve Möller på Terntank.

Välkommet beslut

Hamnens beslut välkomnas av hela rederinäringen. Carl Carlsson, som svarar för miljöfrågor på Sveriges Redareförening, betonar att det inte längre handlar om att tekniken begränsar. Nu gäller det att skapa förutsättningar för att investera i de nya och miljöanpassade lösningar som redan finns eller är på kommande.

– Från rederinäringens perspektiv är det inte längre en teknikfråga. Nu är det frågan om att hitta finansiella instrument och ekonomiska styrmedel. Det är på finansierings- och ekonomisidan som vi måste lägga fokus nu och hjälpas åt om vi alla vill att den här typen av sjöfart ska bli verklighet inom Östersjön, säger han till Sjöfartstidningen.

Sveriges Redarförening hoppas nu på att fler hamnar går in för samma eller ett liknande system.

– Göteborgs Hamn visar på ett ledarskap och stor förståelse för redarnas situation. Inom ramen för Zero Vision Tool och vårt fina samarbete med HELCOM kommer vi att be om hjälp också från andra hamnar runt Östersjön. Terntanks LNG-drivna nybyggen kommer att gå på trafik på Finland är det naturligt att det är dessa hamnar som vi kommer att fråga först, säger Carl Carlsson.

Även Sjöfartsverket har meddelat att man kommer att ge en ”early mover”-rabatt på farledsavgifterna, men omfattningen är inte klar ännu i detta skede.

– Vi förutsätter och hoppas att Sjöfartsverkets rabatt kommer att vara teknikneutral, säger Carl Carlsson.