Fotograf: Pierre Adolfsson/Adam Bergman

Kategori: Arbetsmarknad | Utbildning

Branschen samlad mot trakasserier

Det svenska sjöfartsklustret har gått samman för att kämpa mot trakasserier och kränkande behandlingar till sjöss.

– Detta är en oerhört viktigt fråga där vi tillsammans kan göra skillnad, säger Ted Bågfeldt, prefekt på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

I fredags publicerade Sjöfartstidningen resultatet av en enkät om trakasserier mot sjöfartsstudenter som bland annat visar att tre av fyra av de svarande kvinnorna utsatts för trakasserier. Vi publicerade också en berättelse från ”Sara” som utsatts för sexuella trakasserier under sin praktik. Andra medier har också under den senaste tiden rapporterat om liknande fall.

Enat sjöfartskluster

Ted Bågfeldt har därför tagit initiativ till samtal om att komma till bukt med trakasserierna. Företrädare från Linnéuniversitetet (som Sjöfartshögskolan är en del av), Chalmers, Sjöfartens Utbildningsinstitut, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen, Seko Sjöfolk och Transportstyrelsen har deltagit i samtalen och tagit fram en strategi- och handlingsplan.

– Att alla aktörer nu går in och jobbar gemensamt, och gör åtaganden, ser vi som mycket positivt och absolut nödvändigt för att nå ända fram, säger Maria Knutsson Wedel, vicerektor för grundutbildningen på Chalmers.

”Nolltolerans mot diskriminering”

I strategin står bland annat:

”Detta dokument är framtaget i syfte att stärka och synliggöra det arbete, som redan pågår inom svensk sjöfart, mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling där samtliga aktörer ska verka för likvärdig behandling. […] Vid all utbildning på lärosätena och ombord råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling i ord och handling. Detta förhållningssätt gäller för såväl studerande som anställda. Alla studerande och anställda har ett eget ansvar för att bidra till en god studie- och arbetsmiljö.”

– Det är väldigt viktigt att jobba långsiktigt med den här typen av frågor och jag hoppas och tror att det kommer ske en skillnad, säger Philip Radtke, ordförande Chalmers studentkår.

Datoriserad utbildning

I dokumentet, som skrivits under av tio representanter från de olika organisationerna, presenteras också en handlingsplan på åtta punkter. Bland annat ska alla parter verka för att implementera handlingsplanen och strategin inom sina organisationer och bland sina medlemmar.

Dessutom ska de mer effektivt belysa och informera om problematik kring, och arbetet mot diskriminering och trakasserier. Det befintliga informations- och utbildningsmaterialet ska också utvecklas till en datoriserad utbildning för samtliga befattningar ombord och iland.

Anmälan inget hinder för karriär

Handlingsplanen tar också upp att parterna i ännu större utsträckning ska stötta de studenter som utsatts för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier. Och alla ska informeras om att en anmälan inte är ett hinder för fortsatta studier eller karriär.

Alla anmälningar och misstänkta fall av kränkningar ska också utredas så snabbt som möjligt av berörda rederier, lärosätet och SUI. Och misstänkta brottsliga handlingar ska polisanmälas.

– Det måste vara helt solklart för alla som arbetar inom sjöfarten att kränkningar av medarbetare inte får förekomma, arbetsklimatet är särskilt viktigt till sjöss då de anställda bor ombord under sin tjänstgöring, säger Pia Berglund vd på Sveriges Redareförening.

Strategi- och handlingsplanen går att läsa i sin helhet här.

Kommentarer

 • Kapten Lägervall

  Kanske blev det tyst i kommentarerna då detta också är var och ens ansvar.

  Denna samling berör enligt dokumentet i första hand studenter/kadetter, men kan inte annat än vara allmängiltig inom sektorn.

  Arbetet till sjöss är speciellt, ansvarsfyllt till varenda individ och många gånger tufft inom alla tjänstegrenar och befattningar; ingen undantagen.

  Alla borde begripa att det inte får finnas utrymme för det negativa som beskrivits i media och på forumet, vilket utan någon tvekan alldeles för frekvent förekommit.

  Lägervall tillstår att envar måste hjälpa till att brassa klockan framåt till den tid vi borde leva i.

 • Anonymous

  Bra att stoppa alla formers trakasserier, dock så verkar ju all svensk sjöfart försvinna. Då är det helt irrelevant att försöka stoppa trakasserier ombord..

Artikeln är stängd för fler kommentarer