Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk | Säkerhet

Vill se en riskbaserad lotsplikt

Transportstyrelsen ska nu se över lotsplikten för att anpassa den efter dagens sjöfart.  

För att möta framtidens behov och anpassa regler och arbetssätt efter dagens sjöfart kommer Transportstyrelsen att se över lotsplikten. Syftet är att ta fram moderna och enhetliga regler som underlättar för fartyg i områden med krav på lots ombord, enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen. 

– Vi har därför satt igång ett arbete för att utvärdera dagens krav på lots och se över var gränsen för lotsplikt ska gå, säger Siv Thorsköld, handläggare på sjö- och luftfartsavdelningen, som leder arbetet.

Riskbaserad

En av delarna i arbetet är att ta fram en modell för analys av risker. Modellen ska vara en viktig del i bedömningen av lotsplikten i ett visst område.

Målet är att bedömningen av lotsplikt ska bli enhetlig och anpassad efter farleder som förbättrats. Att göra lotsplikten riskbaserad är ett led i att skapa tydligare regler på sjöfartsområdet. En sådan för­ändring av lotsplikten uppmuntrar till att utnyttja teknisk utrustning på ett effektivt sätt, enligt Transportstyrelsen.

Referensgrupp

En referensgrupp ska skapas med inbjudna representanter från branschen och berörda myndigheter. Tanken är att referensgruppen ska kunna lämna synpunkter och tycka till om förslag i ett tidigt skede.

– Vi hoppas på ett så brett deltagande som möjligt för att kunna fånga in behoven hos de som berörs av lotsplikten, säger Siv Thorsköld.

Expertgrupp

Dessutom ska en expertgrupp bildas, med aktörer som har kännedom om de områden där det i dag krävs lots, till exempel lotsar och personal från fartyg med lotsdispens. Gruppen kommer att kunna delta i utredning av varje enskild lotsled.