Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik | Regelverk

Standard behövs för hamnavgifter

Det ställs allt högre miljökrav på hamnar från till exempel kommuner. Ett sätt att tackla utsläpp kan vara med olika rabatter och avgifter men då behövs en övergripande standard, enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien var ett tvärvetenskapligt projekt där jurister, nationalekonomer, företagsekonomer och logistiker var involverade. IVL:s hypotes var att miljödifferentierade avgifter på sjöfart och vägtransporter skulle kunna låta hamnarna styra över vilka transporter som kommer till dem.

–  Det var ett stort projekt. Vi valde ut fyra åtgärder vi ville titta på, två för sjöfart och två för väg. För sjöfarten var det minskade farter i farleden och minskade NOx-utsläpp i hjälpmotorer. De för landsidan var att införa avgifter för lastbilar, för i dagsläget finns inga sådana i svenska hamnar. Vi tittade på vad för påverkan det hade på miljön och hur det skulle gå att tillämpa juridiskt, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och huvudförfattare till rapporten ”Enviromentally differentiated port dues”.

Vilja och påtryckningar

Hon berättar att många hamnar upplever ett ökat tryck då städer och regioner ställer ökade krav på vägtransporterna kring och från hamnen. Till exempel vill Göteborgs kommun att Göteborgs Hamn minskar antalet lastbilstransporter. Mätningarna i rapporten visade också att det finns en del gamla lastbilar som släpper ut mycket emissioner i Göteborgs hamn. Ett annat problem är också att vissa lastbilar ibland bara är delvis fyllda när de kommer till hamnen.

– Att då bestämma att det blir dyrare för de gamla eller tomma lastbilarna som kör in i hamnen tror vi är ett tillvägagångssätt för att förbättra miljöarbetet, säger Linda Styhre.

Behovet av en standard

Frågan om miljödifferentierade hamnavgifter har utretts på EU-nivå. Där ser man att en europeisk eller till och med global standard för avgifterna skulle skapa starkare incitament för rederier, fartygsägare och vägtransportörer att arbeta med ny teknik och utsläppsreducering. På så vis skulle man kunna undvika en en regional priskonkurrens mellan hamnarna ifall miljödifferentierade miljöavgifter införs.

– Av Sveriges drygt 50 hamnar har ett tjugotal på frivillig basis infört miljödifferentierade hamnavgifter för fartyg. Många har haft det sedan 90-talet. Det tyder på att avgiftsfrågan i sig inte är kontroversiell, även om det å andra sidan ännu inte finns för vägtransporter i Sverige, säger Linda Styhre.