Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Haveri

Skärpta regler för fartygsvrak

Regeringen föreslår en lagändring gällande fartygsvrak om ökat ansvar för fartygsägaren.  

I remissförslaget, som nu har överlämnats till Lagrådet, föreslår regeringen att fartygets ägare ska ansvara för att avlägsna vrak efter fartyg som gått på grund eller sjunkit. Detta om vraket utgör en fara för sjösäkerheten eller för miljön.

Ansvarsförsäkring

Sjöfartsverkets befogenhet att ta bort vraket i en situation där ägaren inte tar sitt ansvar utökas i och med den nya lagen. Om fartygsägaren inte fullgör sin skyldighet, ska Sjöfartsverket avlägsna vraket på ägarens bekostnad. Ägaren ska också ha en ansvars­försäkring för att täcka sitt kostnadsansvar.

– Fartygsvrak ska inte bli liggande utan att någon tar ansvar för dem. Den nya lagstiftningen skärper fartygsägarnas ansvar, utökar Sjöfartsverkets möjligheter att ingripa mot farliga vrak och stärker skyddet för miljön, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Vid årsskiftet

Förslagen grundas på och innebär, enligt pressmeddelandet, att Sverige tillträder den så kallade Vrakkonventionen från år 2007. När lagstiftningen träder i kraft kommer svenska rederier som bedriver internationell trafik att kunna ansöka om försäkringscertifikat enligt vrakkonventionen hos Transportstyrelsen i stället för att behöva vända sig till utländska myndigheter.

Lagändringarna planeras träda i kraft kring årsskiftet.