Fotograf: Jörgen Språng

Kategori: Miljö | Regelverk

Vill införa obligatorisk slow steaming

Obligatorisk hastighetsbegränsning för fartyg skulle snabba på minskningen av sjöfartens utsläpp avsevärt, enligt en färsk rapport.

Clean Shipping Coalition, CSC, är en internationell miljöorganisation som fokuserar helt på sjöfart och som har observatörsstatus hos IMO sedan åtta år. I en rapport gjord på uppdrag av CSC presenteras beräkningar av hur mycket utsläppen från fartyg skulle påverkas av en hastighetsbegränsning: en sänkning av farten på 10, 20 och 30 procent skulle sänka CO2-utsläppen med 13, 24 respektive 33 procent fram till år 2030. Rapporten är resultatet av en studie av tekniska, lagliga och ekonomiska effekter av obligatorisk hastighetsbegränsning för fartyg.

Förslag till MEPC

CSC lägger nu fram ett förslag till IMO om en internationellt bindande hastighetsbegränsning inför MEPC-möte nummer 73, som äger rum i nästa vecka och som kommer att handla mycket om hur sjöfarten ska sänka sina utsläpp av växthusgaser. Eftersom CSC har observatörsstatus hos kommer IMO att granska förslaget på samma sätt som ett förslag från en medlemsstat.

Negativ trend

Enligt CSC måste den globala sjöfarten vända den negativa utsläppstrenden som har rått sedan 2008 för att, som den uttalade ambitionen från IMO gör gällande, kunna bidra till att uppnå målen i Parisavtalet. Under åren 2013–2015 ökade utsläppen av växthusgaser från sjöfart med 2,4 procent och de väntas öka med 20–120 procent mellan 2012 och 2050, enligt CSC-rapporten.

Levererar på kort sikt

CSC formulerar förslaget om hastighetsbegränsning som en kortsiktig åtgärd för att snabba på sjöfartens bidrag till det globala klimatarbetet.

”En av få åtgärder som levererar utsläppsminskningar på kort sikt är slower steaming. Denna rapport visar att hastigheten hos fartyg kan regleras antingen globalt, unilateralt som villkorade anlöp i hamn eller som villkor för navigation i kustvatten, eller bilateralt mellan hamnar i två stater. För effektiv utsläppsminskning måste hastighetsbegränsningarna vara obligatoriska och det måste finnas ett system för tillämpning som förhindrar fartyg att inte följa begränsningarna”, står det i rapporten.

Inga lagliga hinder

Rapporten framhåller också att regleringen av hastighet lämpligen differentieras beroende på fartygstyp och så att konkurrensen mellan fartygsslag inte störs. Rapporten gör gällande att det inte finns några lagliga hinder för att införa hastighetsbegränsning och att de ekonomiska negativa konsekvenserna av förslaget skulle vara blygsamma på nationell nivå.