Gävle hamn.

Fotograf: Gävle Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Myndigheter

Samordnaren vill ha mindre fokus på hamnavgifterna

Mer fokus behöver riktas på effektivitet, utrustning, öppettider och kostnader i hamnen än på hamnavgifter. Det menar Pia Berglund, nationella samordnaren för inrikes sjöfart, som sammanställt en rapport om Sveriges hamnar.

Regeringen beslutade under hösten 2020 att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart till att samordnaren även ska belysa frågor om hamnar och hamnavgifter. Skälen som regeringen uppgav var bland annat att en större andel av godset behöver transporteras på järnväg och till sjöss för att Sverige ska nå klimatmålen, och för att hamnarnas prissättning påverkar sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag.

”Central roll”

Nu har den nationella samordnaren Pia Berglund sammanställt sin rapport. Några av slutsatserna är:

  • Hamnarna har en central roll inte bara för sjöfarten utan också som logistik- och energinoder.
  • Hamnarna behöver ta ett större ansvar för sjöfartens omställning. 
  • Hamnarna behöver framtidssäkras genom investeringar i logistik i och runt hamnarna och i automatisering och digitalisering för att öka effektiveten. 
  • Samverkan mellan parterna behöver fortsätta och förstärkas.

– Handeln ökar och mer varor importeras via just sjöfart. Samtidigt styr hela samhället mot en mer hållbar värld. Hela logistikledet blir viktigare och en modern hamn behöver kunna erbjuda allt från logistikytor till intermodala lösningar, utöver sina sjötrafiktjänster. Sammantaget innebär det att hamnarna blir viktigare för omställningen av sjöfarts- och transportsektorn men även för att öka sjöfartens konkurrenskraft, säger Pia Berglund i en kommentar på Trafikverkets hemsida.

Lyfter frågan om öppettider

I rapporten lyfter hon bland annat frågan om öppettider i hamnarna, och vill se en dialog mellan arbetsmarknadens parter för att anpassa dagens avtal till framtida behov i hamnen.

– Mer fokus behöver riktas på effektivitet, utrustning, öppettider och kostnader i hamnen än på hamnavgifter. Det har också blivit tydligt i uppdraget att fokus bör läggas på hela kostnadsbilden runt ett anlöp snarare än enbart avgiften i hamnen. För att höja kunskapen om hamnars finansiella och ekonomiska förutsättningar skulle en lämplig myndighet kunna ha ett löpande uppdrag att följa upp hamnarnas ekonomiska förhållanden, säger Pia Berglund.

Efterlyser ökad statlig styrning

I rapporten efterlyser hon också en ökad statlig styrning på klimat- och miljöområdet. De flesta hamnar har enligt rapporten stort fokus på klimat och miljö, men det saknas en tydlig ambition att hjälpa sjöfarten att ställa om genom att exempelvis ha långtgående planer på att erbjuda framtida alternativa bränslen för fartyg.

– Just nu jobbar hamnarna med att ställa om sin egen verksamhet men dom behöver göra mer för att kunna erbjuda sjöfarten alternativa bränslen, säger Pia Berglund.

Rapporten går att ladda ner från Trafikverkets hemsida.