Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Regelverk | Ekonomi | Juridik

Regeringen vill utöka sjöfartsstödet snabbt

Regeringen har nu ansökt hos EU-kommissionen om att få utöka sjöfartsstödet till att omfatta fler fartyg än last- och passagerarfartyg.

Sommaren 2012 lovade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att det svenska sjöfartsstödet skulle utökas för att omfatta än fler fartyg än idag, och därmed anpassa regelverket efter många andra europeiska länder.

”Snabb process”

I juni 2013 klubbade riksdagen igenom regeringens betänkande och nu har regeringen skickat in en officiell ansökan till EU-kommissionen.

– Vi inväntar nu kommissionens besked, men allt är förberett från den svenska sidan för en snabb process, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. 

I ansökan skriver regeringen att det svenska sjöfartsstödet även ska omfatta forskningsfartyg, mätfartyg, bogserbåtar, kabelläggningsfartyg, servicefartyg till offshoreverksamhet, rörläggningsfartyg, kranfartyg och mudderverk.

Syftet med utvidningen av stödet är enligt regeringen att skapa bättre konkurrensvillkor för svensk sjöfartsnäring i förhållande till omvärlden genom att fler fartyg kan berättigas till sjöfartsstöd inom ramen för EU:s riktlinjer för statligt stöd till sjötransport.  

Ett trettiotal fartyg

Som Sjöfartstidningen tidigare har berättat om handlar det om ett trettiotal specialfartyg som skulle kunna omfattas av det utvidgade stödet.

Dessa fartyg har relativt små besättningar, och totalt skulle dessa cirka 30 fartyg ha en bemanning på omkring 300 anställda som skulle omfattas av utvidgningen. I betänkandet noterar man dock att även om det handlar om ett begränsat antal fartyg med små besättningar så skulle ett utvidgat stöd skulle vara till stor nytta för de berörda rederierna.  

Sjöfartsstödet motsvarar skatten på sjöinkomst och kostnaden för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för samtliga ombordanställda. I Sverige finns idagsläget snart färre än 100 handelsfartyg som uppbär sjöfartsstöd, en siffra som minskar kontinuerligt. 

Kommentarer

 • JH

  Skulle detta innebära att till exempel Svitzer flaggar sina Sverigebaserade bogserbåtar svenskt igen? Eller är nuvarande lösning billigare?

  • Förnamn och efternamn…

   Det handlar om gungor och karuseller – Svitzers sverigebaserade bogserbåtar är troligen tonnagebeskattade. Bogserbåtar får tonnagebeskattas (enligt EUs regelverk) endast om de används i internationell fart mer än femtio procent av tiden. Bogserbåtar i Sverige kan med andra ord bara komma i fråga för tonnageskatt om de är flaggade utanför Sverige (om vi hade haft tonnageskatt). Bogserbåtar i Danmark kan bara komma i fråga för tonnageskatt om de är flaggade utanför Danmakr, etc. Så, är skattekostnaden för svensk inkomstskatt jämfört med utländsk tonnageskatt högre än skattelättnaden som sjöfartsstödet skulle innebära?

 • Anonymous

  Och Sverige måste be EU om lov!

 • Anonymous

  Är det nån som vet om dom 30 fartyg som nämns i texten är sådana som idag är svenskflaggade eller är det sådana som potentialt kan bli svenskflaggade med det nya stödet?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.