Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Miljö

Önskas: Samarbete och väl fyllda fartyg

Under seminariet Åbo trafikdag vid sjölogistik- och marinindustrimässan NaviGate i Åbo, behandlades bland annat sjöfartens samarbete med myndigheter och förhållandet mellan industri och linjesjöfart. 

Det var i första hand inlägg från olika sektorer inom rederinäringen som presenterades under seminariets eftermiddagssession den 19 november.

Redaren Jussi Mälkiä, styrelseordförande i Meriaura Oy som är specialiserat på småbulk och projektlaster, inledde sin presentation med en förteckning över alla de miljöregler som sjöfarten står inför – ballastvattenhantering, fartygsåtervinning, Polar Code, NOx och CO2 för att nämna några.

– Svaveldirektivet innebär en stor utmaning, och vi vet inte ännu vilka följderna blir av det, men ännu större utmaningar finns framför oss. Övriga utsläpp i luften inklusive växthusgaser och den problematik som är förknippad med detta blir en verklig manöver. Detta har bara varit uppvärmning.

Modell från Sverige

Med en rad nya regelverk på kommande efterlyste Jussi Mälkiä samarbete och positiv myndighetsutövning för att den finländska sjöfarten ska överleva i det globalt svaga marknadsläget.

– Myndigheterna borde mera inta en roll som konsulter som stöder och vägleder företagsverksamheten inom trafiksektorn i stället för att vara en begränsande faktor och utvecklare av nya bestämmelser.

I samma andetag betonade han att han ingalunda är emot lagstiftning.

– Det är en bra sak och det är bra att den utvecklas, men det bör uttryckligen gå till så att utveckllingen sker med beaktande av helheten. Vi kunde ta lite modell från Sverige när man stiftar en ny lag och utreda hela kedjan och kringliggande lagstiftning för att se hur den nya lagen passar in och vilka gamla lagar som ska ändras eller tas bort. Svenskarna är kanske världsbäst på att tänka igenom alla faktorer kring lagstiftning och utvärdera helheten. Vi borde gå åt samma håll om vi ska klara oss som en liten stat i stora förändringar.

Fokusera på det viktiga

Jussi Mälkiä betonade vikten av att fokusera på det väsentliga inom sjöfarten.

– En viktig sak är i vilken ordning det sker förändringar och med vilken tidtabell. I fortsättningen, när man till exempel börjar bygga upp ett utsläppshandelssystem, krävs en transparent och effektiv utredningsprocess. Vad är viktigt och med vilka åtgärder når man de bästa resultat med knappa resurser, sade han och sammanfattade:

– Nu måste vi få till stånd en förändringskraft så att vi gör saker effektivare, enklare och bättre. Det ska vara transparent, meningen är inte att smita undan eller följa minsta motståndets lag.

Basvolym och balans

Staffan Herlin, Executive Vice President för linjerederiet Finnlines, valde att inte gå närmare in på svaveldirektivet i sitt anförande.

– Det är redan verklighet, det är på kommande och i processen. Vi installerar skrubber på 14 fartyg. Några fartyg blir utanför och blir beroende av diesel. Vi lever i en intressant tid när vi inte vet hur bunkerpriserna utvecklas.

Han valde istället att fokusera på linjetrafikens framtid.

– Vi på Finnlines har en hyfsat bra utsikt över Finlands fartygsburna utrikeshandel och framför allt det som inte är bulk, utan dagligvaror, industriprodukter och kapitalvaror. Det bör givetvis finnas en tillräcklig basvolym, men därefter är det A och O att trafiken är i balans.

Många förändringar

– Skogsindustrin genomgår en strukturomvandling, under de senaste fyra till fem veckorna har importen klart gått ned, Ryssland har ekonomiska svårigheter och därtill kommer sanktionerna. Lägg svaveldirektivet på detta och vi får en intressant cocktail för dem som verkligen gillar utmaningar, sade Staffan Herlin.

Hans budskap är att om man inte gör någonting för att anpassa sig så faller man. Problemet är att exporten och importen inom linjetrafiken inte är i paritet.

– De går över olika hamnar. Flödena går traditionellt ut från skogsindustrins stora exporthamnar Raumo, Fredrikshamn-Kotka och Uleåborg. Importen kommer in över Helsingfors, Åbo och Hangö och i dessa hamnar är trafiken i balans eftersom de har enhetstrafik.

Fyllda in och ut

Staffan Herlin underströk att industrins hela export givetvis inte kan skeppas i lastenheter, men att en process i denna riktning är pågående.

– Det är viktigt att inse att om inte trafiken är i balans så skenar logistikkostnaderna iväg. I klartext betyder detta att fartygen bör vara fullastade både på inkommande och på utgående.

Enligt honom är en viktig fråga hur man kan serva utrikeshandeln bra med en lägre servicenivå.

– Allting har en prislapp och man kan påverka allting. Även en utveckling av distributionskedjan i en mer tolerant riktning kan vara något som alla drar nytta av. Det betyder inte att man kommer och går hur det passar, men man måste pruta på frekvensen om det helt enkelt inte existerar tillräcklig volym. 

Bränslesnåla

Staffan Herlin nämnde även vad energieffektiva fartyg innebär i praktiken vad gäller inbesparingar i bunker. Ryggraden i Finnlines roro-flotta består idag av en serie roro-fartyg byggda i Kina. Sex av dessa fartyg är byggda 2011 och 2012. Dessa baserar sig på två fartyg levererade 2002.

– De ser alla nästan likadana ut och har ungefär samma lastkapacitet. Genom att finslipa tekniken i anknytning till skrovform, propulsion, roder och maskineri är bunkerkonsumtionen 30 procent lägre på de nya fartygen.

Två steg

Kari-Pekka Laaksonen, vd för Containerships Ltd Oy som opererar shortsea-trafik med containerfartyg, informerade om företagets satsningar på LNG.

– Omkring 80 procent av hela vår verksamhet sker inom SECA. Vi kom fram till att en förändring bör ske i två steg i vårt företag när svaveldirektivet träder i kraft. I det första steget kommer vi under två års tid att konvertera fartyg till drift med skrubber. För närvarande har vi installationer på fem fartyg säkrade och förhandlar om två. 

Steg nummer två blir LNG-drift.

– Det är helt säkert att miljölagstiftningen i framtiden inte kommer att bli lindrigare utan snarare tvärtom. När vi funderade på något nytt tog vi även detta i beaktande. För vår del innebar det att vi beslutade att gå över till LNG. Fortfarande finns det många frågetecken men vi kom fram till att vi ändå bör agera.

– När vi diskuterar med kunder i Centraleuropa är ingen speciellt intresserad av svaveldirektivet. De intresserar sig mer för utsläpp av växthusgaser. Om vi tittar på framtidslösningar i ett perspektiv på 10 till 15 år måste vi även ta detta i beaktande, sade Kari-Pekka Laaksonen.

Från och med sommaren 2016 får Containerships in LNG-drivna containerfartyg i flottan. För närvarande är fyra sådana i order.

Logistikundersökning

En rykande färsk logistikutredning presenterades av Lauri Ojala, professor vid Turku School of Economics at the University of Turku. Undersökningen har gjorts av handelshögskolan i samarbete med Trafikverket i Finland. Motsvarande rapporter har publicerats med olika intervall sedan 1992, den senaste 2012.

Omkring 1.730 experter från olika företag har besvarat besvarat frågor om logistik och infrastruktur. Rapporten fokuserar inte på något särskilt transportslag, men med tanke på företagens geografiska lokalisering över hela landet, kan resultaten i första hand tillämpas på landsvägstransporter.

– Som ett sammandrag kan man säga att företagen i södra Finland generellt är de nöjdaste vad gäller bland annat sina verksamhetsförutsättningar på den ort där man är lokaliserad, hur logistiken fungerar och hur trafikinfrastrukturen ser ut, sade Lauri Ojala.

I rapporten har även företagens logistikkostnader analyserats mer ingående än tidigare.

– Över hälften av företagen totala logistikkostnaderna, drygt 60 procent, är sådana som genereras inom företagen själva, som lagringskostnader, i lager bundet kapital, logistikadministration och transporter.

Prisutdelning

I samband med seminariet delade även Åbo handelskammare och Finlands Inköps och logistikförbund LOGY:s avdelning i Egentliga Finland ut sina årliga pris. Till årets logistikföretag valdes Baltic Line Finland Oy och till årets logistikaktör Nådendals hamnchef Yrjö Vainiala.

Motiveringen är att Baltic Line Finland Oy, som är agent för Baltic Line och Nor Lines AS i Finland och Baltikum, har utökat antalet linjeförbindelser från Finland genom att ta in ett andra fartyg Link Star i trafik på Åbo. Den andra pristagaren Yrjö Vainiala har med sitt personliga grepp talat för logistikområdet i sydvästra Finland i olika sammanhang och forum.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.