DNV-GL:s schematiska diagram över bränslesystemets viktiga delar.

Fotograf: DNV–GL

Kategori: Miljö

Nya guidelines för bränslebyten

Byte mellan tjockolja och marin gasolja kan orsaka maskinhaverier. Klassningssällskapet DNV-GL har nya riktlinjer för hur bytet kan göras riskfritt.

Inför årsskiftet och seca-direktivets ikraftträdande ger klassningssällskapet DNV-GL ut instruktioner om viktiga saker att tänka på vid skiftet mellan tjockolja och marin gasolja. Riktlinjerna ”Maritime Sulphur Limits 2015. Guidelines to ensure compliance” går att ladda ner gratis från DNV_GL:s hemsida.

Enligt DNV-GL är de mest kritiska punkterna:

– Att de två bränslenas operationella temperatur har cirka 100 graders skillnad. Vid en för snabb övergång kan det orsaka en temperaturchock i systemet.   

– Att tjockoljans och gasoljans viskositet är mycket olika. Detta måste tas hänsyn till så att inte läckage uppstår och bränslepumparna förstörs.

– Att filter kan sättas igen när de två oljorna blandas vid bränsleskiftet.

– Att den minskade svavelhalten påverkar oljans syrahalt, varför nivån av alkalisk cylinderolja måste justeras.

– Att tankar som använts för tjockolja måste renas noggrant innan man växlar till marin gasolja. Om det inte görs är risken stor att gasoljan får högre svavelhalt än vad seca-kraven tillåter.

DNV-GL inte ensamt

En mjukvara (fuel change-over calculator) kan också hjälpa besättningen att göra exakta och fartygsspecifika bränslebyten.

Andra klassningssällskap som också har riktlinjer och/eller mjukvaror för smärtfria bränslebyten är exempelvis ClassNK och Lloyd’s Register Marine.