Kategori: Passagerarsjöfart | Haveri

Ny studie om tillbud vid stävtilläggning

Nu vill Transportstyrelsen begränsa de olyckor som sker i samband med stävtilläggning. Framförallt är detta något som drabbar passagerarfartyg i skärgårdstrafik, där det förra året skedde ett onormalt stort antal olyckstillbud. 

För att ta reda på vad dessa olyckor beror på har Transportstyrelsen gjort en säkerhetsstudie över kollisioner med kaj vid stävtilläggning. I studien har man granskat samtliga de 49 olyckstillbud som inträffat mellan åren 2003 till 2012 vid stävtillläggning och då kommit fram till att sammanlagt 102 personer skadades i samband med dessa tillbud. 

Av de 49 kajkollisionerna bedöms 29 bero på någon form av  ”tekniskt fel” och 20 på den ”mänskliga faktorn”. 

Under 2012 ökade antalet tillbud dramatiskt, då hela 13 händelser inträffade. Detta är mer än en fördubbling jämfört med vilket annat år i studien som helst. 

Håller för hög fart

Det som vanligtvis inträffar vid en kajkollision är att ett fartyg av någon anledning har för hög fart mot kajen eller bryggan, vilket resulterar i att passagerare ramlar omkull och slår sig. Det kan också förorsaka skador på kajanläggningar och på fartyg. 

Trots att inget dödsfall har förekommit under åren 2003-2012 och trots att samtliga personskador utom en varit lindriga anser Transportstyrelsen att det ändå är motiverat att utfärda rekommendationer för att minska olyckstillbuden. 

Dels rekommenderas Sweref, Skärgårdsredarna, att i egenskap av berörd branschorganisation inom sitt ansvarsområde upprätta ett förslag till handlingsplan eller åtgärdsprogram för sina medlemmar.

Dels rekommenderas Transportstyrelsen självt att att inom sitt ansvarsområde, i samråd med berörda hamnar och branschorganisationer, upprätta ett förslag till handlingsplan eller åtgärdsprogram avseende regel-, tillstånds- och tillsynsutveckling.

Konkreta åtgärder 

I studien anger Transportstyrelsen dessutom exempel på konkreta åtgärder för hur man ska hantera ett passagerarfartyg vid stävtilläggning. Bland annat bör befälhavaren på säkert avstånd från kajen stoppa fartygets levande kraft, kontrollera backmanövern och köra fartyget till kaj med propellerström över rodren.  

Befälhavaren uppmanas också hålla reda på andra fartyg avgångs- och ankomsttider, eftersom ”det förekommit att stora rörelser i vattnet, orsakade av till exempel andra fartygs propellervatten, inverkat menligt på fartygens backförmåga”. 

Man poängterar också vikten av att befälet har kunskap om hur systemen är uppbyggda och fått tillräcklig övning i att hantera fartyget. 

Automatiskt varningssystem

När det gäller passagerarna anger man att det är önskvärt att dessa sitter kvar på sina platser tills dess att fartyget fått kontakt med kajen. Man nämner också att det vore tänkbart med någon form av fysiskt skydd för passagerare, till exempel räcken i durk eller grabbredskap längs skott eller i underdäck för att hindra fall. 

Vidare skriver man att det vore intressant att tänka sig någon form automatiskt system, där automatisk läsning av avstånd mellan fartygsstäv och kaj förvarnar om värdena överskrider vissa nivåer. Detta skulle också kunna få effekten att befälet hindras köra riskfyllt då man är tidspressad.  

Kommentarer

  • Per

    Kul att myndigheten är på hugget och visar vad man kan göra. Det vore dock ännu roligare om branschen visade att de också är det. Kanske får vi lite information i kommande utgåvan av Skärgårdsredaren.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.