Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Forskning | Arbetsmarknad | Utbildning

Nordisk forskning kartläggs

Sjöfartsverket har gett Lighthouse uppdraget att kartlägga de nordiska ländernas forskning och innovation inom sjöfarten.

Uppdraget innebär en kartläggning av de nordiska ländernas respektive forsknings- och innovationsinriktningar inom sjöfartsområdet 2015-2016 och vilka huvudaktörer som bedriver forskning och innovation inom akademi, industri och näringsliv samt offentlig sektor.

Projektleder

Lighthouse projektleder kartläggningen som görs i nära samverkan med det maritima klustret. Målet är bland annat att rapporten ska ligga till grund för att möjliggöra ökat forsknings- och innovationssamarbete mellan länderna.

– Vi är glada för Sjöfartsverkets förtroende för Lighthouse och att man bedömer att den position vi har som nationellt maritimt kompetenscenter gör oss lämpade för uppgiften, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse, i en skriftlig kommentar.

Referensgrupp

Förutom den projektgrupp som arbetar med kartläggningen finns en referensgrupp med deltagare från Vinnova, Sjöfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Föreningen Svensk Sjöfart, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Sveriges Hamnar. Referensgruppens uppgift uppges vara att säkerställa rapportens relevans och kvalitet så att den kommer till nytta för myndigheter, industrin och forskning- och innovationsutövare i Sverige.

Mitten av februari

– Det är oerhört viktigt att resultatet av vårt arbete är användbart för aktörer inom den maritima sektorn i Sverige. Att både myndigheter, branschorganisationer och akademi deltar i referensgruppen är därför centralt för uppdraget. Att vi har en referensgrupp med bred kompetens och stort engagemanget känns jättekul, kommenterar Carolina Kihlström, koordinator på Lighthouse.

Slutrapporten ska levereras till Sjöfartsverket i mitten av februari 2017.