Fotograf: Joachim Glassell

Kategori: Forskning | Miljö

Lastägarnas roll i överflyttning

Nyligen hölls en workshop med fokus på transportköpares roll i överflyttning av gods från väg till sjö. Evenemanget är en del av en forskningsstudie som Trafikverket finansierar.

I slutet av mars möttes ett 30-tal transportköpare, rederier, speditörer och forskare för att diskutera hinder och möjligheter för överflyttning av gods från vägtransporter till närsjöfart inom Europa, samt sjöfartens miljöpåverkan. En ökning av andelen gods som transporteras med fartyg är en politiskt prioriterad fråga för att nå ett långsiktigt effektivt transportsystem med färre lastbilar och ökad användning av tillgänglig kapacitet i hamnar och vattenvägar, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Sjöfartens andel ökar inte

Workshopen organiserades av IVL Svenska Miljöinstitutet, SSPA och Maritimt Forum som en del av en forskningsstudie som finansieras av Trafikverket. Transportköpare väljer i regel trafikslag utifrån servicekrav, godsets egenskaper och trafikslagets förutsättningar. Studien visar också på andra orsaker till att sjöfartens andel inte ökar. Dessa är bland annat kopplade till prioriteringar och kunskapsnivån hos transportköpande företag samt deras relation med rederier och speditörer. En slutrapport för projektet kommer i augusti.

Sjöfartens miljöpåverkan

Flera presentationer belyste möjligheten att flytta transporter från väg till sjöfart och sjöfartens miljöpåverkan. Björn Garberg från Trafikverket inledde med att berätta om godstransportstrategin och ekobonus för sjöfarten. Urban Williamson och Jonatan Östberg på CMA CGM – ett av de rederier som fick ta del av ekobonusen under 2018 – berättade om sina erfarenheter av att starta en ny sjöfartslinje. Trender och utveckling inom linjesjöfarten och hur det kan komma att påverka transportinköpande företag var temat för presentationen av Lars Green på Green Consulting Group.

Dagen avslutades med ett samtal mellan Björn Arwedahl på Roxtec och Alexander Höglund på Geodis som berättade om hur deras samverkan och gemensamma intresse har möjliggjort minskad miljöpåverkan från transporterna.