Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning | Politik

Klart med scrubberstöd i Finland

Från och med april 2013 kan finska staten bevilja stöd till rederier även för efterinstallationer av scrubberanläggningar i befintliga fartyg.

Det finländska miljöstödet utvidgas att också gälla fartyg som redan är i trafik genom en ändring i förordningen om investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet. Finlands regering har den 14 mars utfärdat ändringen i förordningen och den träder i kraft den 1 april 2013. Ansökningar om stöd kan lämnas in från den 2 april.

Utvidgas


Den hittills gällande förordningen om miljöinvesteringsstöd för fartyg omfattar endast installationer i nya fartyg. Det utvidgade investeringsstödet fokuserar på teknologi för att rena avgasutsläpp, och i synnerhet på installation av scrubberanläggningar i äldre fartyg. En grund för att investeringsstöd ska beviljas är tekniska lösningar med vilka man till exempel kan ta i bruk alternativa bränslen eller minska utsläppen i avgaserna.

Stödprogrammet har godkänts av EU och statens andel av stödet får uppgå till högst 50 procent. 
I statsbudgeten för 2013 ingår en fullmakt på EUR 30 miljoner för att bevilja miljöstöd till rederierna. Fullmakten är avsedd för efterinstallationer som förbättrar miljöskyddet i befintliga fartyg. Stödet beviljas av kommunikationsministeriet.

Fokus på scrubber

– Förordningen är formulerad så att den inte enbart gäller svavel utan också kväve, partiklar och barlast, men i budgetboken begränsas vad man får medel till ur statsbudgeten, säger Olof Widén, verkställande direktör för Rederierna i Finland rf.

Olof Widén kan inte ännu i detta skede säga om det blir rusning efter det nya stödet efter den 2 april.

– Vi ska göra ansökan enligt en ansökningsblankett som vi inte ännu har sett. Men vi har gått igenom hela metodologin med ministeriet. Många har någonting i skrivbordslådan, men ingen kan säga. Vi har nog många frågetecken ännu, säger han.

Överväger installation

Ett av de rederier som allvarligt överväger installation av ny utrustning på åtminstone en del av sina fartyg för att uppfylla svavelreglerna 2015 är Godby Shipping i Mariehamn. Vice vd Eva Mikkola-Karlström på Godby Shipping understryker emellertid att man ännu är i ett tidigt skede av processen.

– Vi tittar på lösningar för i första hand Misana och Misida, säger hon.

Kommentarer

  • Anonymous

    Det stöd som aviserats för installation av gas scrubbers är säkerligen ett steg i rätt riktning som troligen kommer att användas av många rederier.
    Gällande tekniken har man kanske ännu begränsad erfarenhet av hur apparaturen, d.v.s. själva scrubbern, kommer att fungera långsiktligt avseende drift och underhåll. Tidigare erfarenhet från likartad teknik och utrustning i turbintankers med scrubber-saltvattentvätt av pannornas avgaser för produktion av inertgas för lasttankarna, var ibland inte helt problemfri. I utrustningen kunde bildas beläggning förorsakad av kombinationen avgaser – saltvatten. Detta gällde speciellt inertgasfläkten efter scrubbern, men i viss mån även scrubbern.

    Det nu utlovade stödet gäller även metoder för reducering av kvävgasprodukter för vilket finns metod(er) för dieselmotorer där avgaserna bringas i kontakt med saltvatten. Även här bildas beläggning som ger störning om inga åtgärder vidtages.

    Metoder för att eliminera eventuell beläggning i utrustning med avgaser-saltvatten kontakt har utvecklats av tillverkare av marina underhållsprodukter (t.ex. Maritech Marine Technologies Trading AB Kristianstad) och om framtida gas scrubbers, eller annan utrustning, skulle drabbas av nämnda förhållanden, torde lösning finnas tillgänglig.

    Arne Dyberg
    Reporting Power & Marine Engineering Malmö.
    (E-mail: [email protected])

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.