Ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas idag ut på remiss.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Politik

KD: Jaga utsläppen – inte transporterna

Det är bra att beräkningsmetoderna för sjöfartens utsläpp har blivit mer rättvisande. Med hänsyn till sjöfartens andel av alla transporter är utsläppen relativt små även med de nya siffrorna, skriver tre företrädare för Kristdemokraterna.

Transporter är grundläggande i vårt samhälle. Transporter av människor och gods sker dagligen och utgör en omistlig del av välfärdssamhället, eftersom det är arbete och handel som är grunden för vårt välstånd. Det innebär också att alla våra olika transporter orsakar en belastning på miljön och vårt klimat, på grund av de stora klimatskadliga utsläpp som de medför. Därför måste en omställning av transportsektorn finnas högt på agendan, förmodligen för en lång tid framöver. Men det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.

Häromdagen rapporterades det i flera medier att de sätt som de klimatskadliga utsläppen från inrikes sjöfart i Sverige beräknas varit felaktiga. Utsläppen är högre än vad som tidigare beräknats. Även om detta i sig är tråkigt, så är det bra att beräkningsmetoderna blir bättre och mer rättvisande. För många i branschen var det dock inte särskilt överraskande. Det har sedan tidigare noterats att statistiken varit bristfällig.

I sammanhanget är det dock mycket viktigt att komma ihåg att sjöfarten står för en mycket stor del av transporterna. Inrikessjöfarten står för över en tredjedel av transporterna av gods och passagerare och sett ur det perspektivet är sjöfartens andel av utsläppen relativt små, även med de nya siffrorna. Sjöfarten är i jämförelse med andra trafikslag mycket effektiv och transporterna sker med en förhållandevis liten energiförbrukning. Det vore därför positivt om fler transporter, särskilt av gods, skedde till havs, både ur ett klimatperspektiv men också för den hårda belastning som det innebär på våra vägar och järnvägar.

Samtidigt är det självklart att sjöfarten, precis som andra transportslag, kan bli bättre ur klimathänseende. Här tar företagen i branschen ett gemensamt och stort ansvar. Det investeras i elfartyg, och i hybridfartyg men också i fartyg som går på fossila bränslen, dock med mindre Co2-utsläpp. Branschen gör mycket, men politiken behöver hjälpa till.

Den nedsättning av energiskatten för landström, som infördes av Alliansregeringen, för större skepp inom den yrkesmässiga sjöfarten behöver utökas. Nedsättningen gjorde det relativt sett billigare att använda landström när fartyget ligger vid kaj, jämfört med generatorer som drivs med diesel eller eldningsolja. Detta har varit framgångsrikt och lett till att många svenska hamnar har investerat i nya anläggningar de senaste åren.

Men nu behöver vi gå vidare med en rad olika frågor. Vi behöver dels sätta ned energiskatten på el även för mindre fartyg. Med tanke på ovan nämnda utveckling av batteridrivna fartyg och elhybrider, bör det även undersökas om dessa kan inkluderas i skattenedsättningen. Det skulle möjliggöra en än mer effektivare fartygsflotta. Och dels behöver de ekonomiska styrmedlen, inte minst hamn- och farledsavgifter, i högre utsträckning styra rätt, så att de klimatsmarta alternativen gynnas.

Kristdemokraterna ser att transporter av människor och varor är, och fortsatt kommer att vara, mycket positiva för vårt samhälle. Vi tar inte sikte på transporter i sig, men på de negativa konsekvenser dessa har för miljön och klimatet. Med en politik som gynnar omställning kan vi jaga utsläppen, utan att jaga transporterna.

Hampus Hagman (KD), skattepolitisk talesperson
Camilla Brodin (KD), näringspolitisk talesperson
Magnus Jacobsson (KD), trafikpolitisk talesperson