Fotograf: Riksdagen

Kategori: Regelverk | Container | Passagerarsjöfart

Ja till delegering av tillsynsuppgifter

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag om nya regler för sjöfartsskyddet. I förlängningen innebär det att svenska rederier själva ska kunna välja vem som ska sköta tillsynen hos dem. 

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2013 och är en av de programpunkter som utlovades i den handlingsplan som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärdh presenterade i januari. 

Införandet av reglerna betyder att Transportstyrelsen ska kunna erkänna vissa organisationer, i praktiken klassningssällskap,  som så kallade sjöfartsskyddsorganisationer och överlåta vissa tillsynsuppgifter till dem. 

Syftet med lagändringen är att effektivisera och skapa en större flexibilitet för besiktningar av svenska fartyg, och att rederierna själva ska kunna välja vem som ska sköta tillsynen hos dem – något som enligt regeringen innebär att tillsynskostnaderna för rederierna kan minska. 

Liknande delegering av sjöfartsskyddsuppgifter tillämpas redan i bland annat Danmark och Norge.   

Svavelreglerna ska underlättas

Dessutom gjorde riksdagen i torsdags ett så kallat tillkännagivande om att regeringen bör underlätta övergången de skärpta svavelreglerna inom sjöfarten. 

Riksdagen upprepar de synpunkter som Trafikutskottet tidigare presenterat, nämligen att de nya reglerna om svavelutsläpp från fartyg bör införas på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. I beslutet uppmanar man regeringen att främja bränslen med låg svavelhalt som flytande naturgas och kostnadseffektiva metoder för avgasrening på fartyg.  

Som bekant ska det fartygsbränsle som används i Nordsjön och Östersjön från och med 2015 få ha en svavelhalt på högst 0,1 viktprocent. Inom resten av EU ska gränsen vara 3,5 viktprocent, och i ett senare skede ska den tillåtna svavelhalten sänkas till 0,5 viktprocent inom hela EU. 

Riksdagen tillkännagav därför också att man ser en risk för att olika regler i olika delar av EU kan öka kostnaderna och göra det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder. 

Motioner om inre vattenvägar

Däremot sade riksdagen nej till övriga motioner om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2012, däribland ett antal motioner om att den inre sjöfarten i Sverige ska införlivas i EU:s regelverk om inre vattenvägar. 

Avstyrkandet av dessa motioner motiveras med att regeringen redan avser att införa EU:s regelverk om inre vattenvägar, något som Trafikutskottet och riksdagen ser som positivt och kan ”skapa nya förutsättningar för sjöfartsbranschen att utveckla såväl gods- som passagerartrafik på inre vattenvägar”. 

I sitt betänkande poängterar också Trafikutskottet att det är ”viktigt att arbetet påskyndas och att regeringen å det snaraste återkommer med konkreta åtgärder och förslag rörande införandet av regelverket”.