Helcom: ”Sjöfarten är en förebild”

Även sjöfarten fanns med på ett hörn på den tvärvetenskapliga kongressen Baltic Sea Future, som arrangerades i Stockholm på måndag och tisdag.

Relaterade artiklar

Baltic Sea Future beskrivs som en ny plattform för innovativa idéer, samarbeten och finansieringslösningar där det lokala ledarskapet står i fokus. Kongressen är initierad av Stockholms stad, Stockholms universitet och Stiftelsen Hållbara Hav.

Kongressen inleddes med ett tal av HKH Kronprinsessan Victoria.

Sjöfartsinformation

Fredrik Larsson från Föreningen Svensk Sjöfart informerade om vad redarna gör för att reducera fartygens miljöpåverkan. Bland exemplen som han tog upp fanns energieffektivitet och bränsleförbrukning.

– Något som alla talar om är att minimera bränsleförbrukningen. Ju mindre bränsle man konsumerar ombord, desto mindre utsläpp genererar man.

Men han påpekade att det inte enbart handlar om utrustning och bränslen.

– Något som man kanske inte tänker på lika ofta är att rederierna också skolar besättningarna för att få dem att operera fartygen på ett mer miljövänligt sätt. Det är ett ytterst viktigt ämne och något vi alla investerar i. 

Önskelista

Vidare presenterade Fredrik Larsson en ”önskelista” för kommunerna i östersjöländerna, där han tog upp en rad punkter för hur man lokalt kan främja en miljösmart sjöfart.

– Det handlar inte om fler regelverk. Vi har en hel rad kommande bestämmelser redan nu som täcker så gott som alla utsläpp man kan tänka sig. Jag tror inte att vi behöver fler.

I stället uppmanade han att underteckna existerande konventioner.

– Det finns ett antal internationella konventioner från IMO som vissa stater kring Östersjön inte har anslutit sig till. Det är avgörande att implementera existerande regelverk. Sjöfarten är global och vi måste alla ha samma spelregler.

Incitament

En viktig fråga är hamnarnas möjligheter att ta emot både sopor och avfallsvatten.

– Ni kan gå hem och fråga er lokala hamn vad de gör för att samla upp avfall från fartyg. Förbättra era mottagningsanordningar, port reception facilities, de borde inte enbart vara gratis, de borde också vara enkla att använda.

En självskriven punkt var incitament.

– Om fartygen är mer hållbara än regelverket kräver kanske vi behöver incitament. Vi kan kanske sänka avgifterna för anlöp med fartyg som är grönare än andra.

Även offentliga upphandlingar kan styra sjöfarten i en mer hållbar riktning. 

– Inkludera i era procedurer att ni ska använda hållbar sjöfart. Då skapar ni en efterfrågan på hållbara fartyg och då blir det lättare för oss att finansiera hållbara fartyg.

Ytterligare efterlyste Fredrik Larsson bland annat möjligheter för fartyg att ta el från det lokala nätet iland och utökade anslag för sjöfartsrelaterad forskning och utveckling. 

Sist men inte minst underströk Fredrik Larsson att hållbarhet endast fungerar om den är lönsam. 

– De går hand i hand.

Exempel för andra

Monika Stankiewicz på Helcom betonade det goda samarbetet mellan Helcom och sjöfartsnäringen och talade varmt för näringen.

– Sjöfarten är en förebild för andra verksamheter. Generellt vad gäller skyddet av havsmiljön och i synnerhet övergödningen av Östersjön har sjöfarten gjort sin andel vad gäller näringsämnen. Jag tycker att det är ett kraftfullt budskap, vi har samarbetat länge med sjöfarten som har tagit sitt ansvar för sina utsläpp av kväve och fosfor. Sjöfarten fungerar som ett exempel för andra sektorer för att visa att det är möjligt.