Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning

HaV förespråkar closed loop skrubbersystem

Havs- och vattenmyndigheten HaV vill att man endast tillåter stängda (closed loop) skrubberanläggningar för att tvätta avgaserna från svaveloxid.

I ett yttrande till miljödepartementet framgår det att HaV inte vill tillåta några utsläpp alls i havet av tvättvatten från skrubberanläggningar. Detta innebär att HaV endast vill tillåta closed loop skrubbrar.

– Tvättvattnet innehåller svavel i form av svaveldioxid som bidrar till havsförsurningen. Det kan också innehålla andra ämnen som är skadliga för havsmiljön. Därför vill vi inte tillåta att det töms i havet, säger Jessica Hjerpe Olausson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Vattnet från processen ska lämnas till miljösäkra anläggningar i hamn.

Surt tvättvatten

HaV uppger att enligt den föreslagna bestämmelsen får tvättvattnet släppas ut i havet ”endast om det kan visas att tvättvattnet inte har någon betydande effekt och inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön”. Enligt HaV är tvättvattnet mycket surt med cirka pH 3, jämfört med havsvattnets naturliga cirka pH 8.

– Det behöver bli tydligare vem som har ansvar att visa att kraven uppfylls och hur detta ska gå till. I EU:s skrivning framgår att det är fartygsoperatören som visa effekterna av tvättvattnet. Detta bör framgå även i den svenska bestämmelsen, säger Jessica Hjerpe Olausson.

Oklart 

Transportstyrelsen är den myndighet som ska se till att bestämmelserna efterlevs. HaV anser att det i förslaget är oklart vad som ska kontrolleras och hur det ska gå till.

– Vi menar att i stor sett är omöjligt att visa att tvättvattnet inte utgör ”någon betydande effekt på och inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön”. Tvärtom så kan det innebära att en större andel av svaveldioxiden når havsmiljön än om svavlet släppts ut i luften, risken är att det blir en slags genväg för försurningsprocessen, påpekar Jessica Hjerpe Olausson.

Yttrande

HaV lämnade i går sitt yttrande till miljödepartementet angående förslaget om ändring i förordningen om svavelhaltigt bränsle. Ändringen görs för att införliva EU:s ändringsdirektiv vad gäller svavelhalten i marina bränslen i svensk lagstiftning.

HaV pekar i sitt yttrande också på att hamnarna måste kunna göra sig av med tvättvattnet på ett miljösäkert sätt och att det ska vara enkelt att ändra lagen om dagens tekniker för att tvätta rökgaser är olämpliga eller lämpliga utifrån miljösynpunkt.

Införlivas i egen lagstiftning

– Om vi skulle införa en sådan text i vår lagstiftning så gäller det för alla fartyg som färdas på våra vatten. Varje medlemsstat införlivar EU-direktiven i sin egen lagstiftning och det har bland annat att göra med att de ska kunna utöva kontroll och tillsyn av fartyg i sina egna vatten. Det som den här ändringen innebär är att vi införlivar EU:s ändringsdirektiv i svensk lagstiftning, och dessa ändringar syftar till att föra in de ändringar som gäller för emissionskontrollområden som bland annat SECA. Det utrymmet som vi har att lagstifta annorlunda är begränsat, säger Jessica Hjerpe Olausson till Sjöfartstidningen.

Kommentarer

 • Anonymous

  Suck, ännu ett förslag på svenskt särkrav… När skall svenska myndigheter inse att vi är med i EU och att man skall harmonisera med det som gäller i hela området? Sedan får man arbeta för förändringar inom hela EU så det är likvärdigt.

 • MO

  Framför allt måste ju alla berörda och inte minst beslutsfattare börja förstå skillnaden mellan konstruktiva lösningar kontra att bara flytta fram dem Mao. behöver man börja lyfta blicken för att kunna se hel-heten. Många av de påhitt som vi lever med i dag leder i slutänden till att problemen förvärras, inte minst då det gäller ”miljöbefrämjande åtgärder” som katalysatorer scrubbers, landström osv…

 • Ingvar Bergman

  Märkligt att alla berörda har hanterat frågan om SOX-utsläppen som om vi hade 5-10 år till implementering. Här kommer nu HaV i 11:e, nej 12:e timmen och endast vill tillåta ’closed systems’ ! Enligt min kalender är det knappt 8 månader kvar tills det hela sparkar igång och lösningen/lösningarna tycks långt borta. Man borde för längesedan från svenskt och nordeuropeiskt håll ansökt om respit till 2020, då sydeuropa skall köra utsläppsfritt. Av resultatet så här långt att döma, tycks man behöva extra fem år. Frågan kvarstår om det kommer att finnas tillräckliga kvantiteter 0,1% olja att bunkra och var hamnar priset i en bristsituation och vad gör man om man helt enkelt inte får levererat rätt bunkers ?

 • Anonymous

  Det har för den som kan läsa de internationella regelverken lite mera djuplodande varit helt klart att inget scrubbervatten får släppas ut i hamnarna och detta har varit ett regelkrav i många år men det är antagligen inte så många som orkat sätta sig in i reglerna ordentligt. Tänk på alla stora tankfartyg med inertgaspannor som lossar tex crude oil i våra oljehamnar, hur tror ni att de inertar sina tankar. Med inertgaspannan som har sin scrubber med avlopp rakt ut i vattnet. Konstigt nog så verkar det inte ha blivit nån större skada i vikar som vid Scanraff tex. (i alla fall inte vad jag vet).
  Regelverket ger ju förbud mot att köra maskiner på högsvavlig olja runt våra kuster men hur är det med scrubberpannor, jag är osäker på om de kommit med i förbudet ännu.
  Om det skulle vara så att man inte kan påvisa nån skada från svavel haltigt avloppsvatten i oljehamnar där det inte är nån större genomströmning på havsvattnet så kanske havet tål lite scrubber avlopp, jag vet faktiskt inte men jag skulle upskatta en artikel om detta framöver.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.