Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Göteborgs hamn kan växa västerut

Göteborgs Hamn kan få möjlighet att växa västerut och därmed flytta färjeterminalerna till ytterhamnarna. Platzer och Göteborgs Stad har tecknat en avsiktsförklaring om att frigöra kajnära mark. 

Mellan Älvsborgsbron och Torshamnspiren i Torslanda finns kajområden som inte ägs av Göteborgs Hamn utan av byggföretaget Platzer. Det är mark och kajer som idag inte utnyttjas rationellt för vare sig hamn- eller logistikverksamhet.

Göteborgs Hamn ser nu en möjlighet att kunna utnyttja även de kajlägena.

I och med avsiktsförklaringen mellan Platzer och Göteborgs Stad, där Göteborgs Hamn, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret ingår, kan den möjligheten bli verklighet. Men det ligger flera år framåt i tiden.

Tidigast 2027

Arvid Guthed, ansvarig för hamnutveckling i Göteborgs hamn, säger till Sjöfartstidningen att start av hamnutveckling i bästa fall kan bli aktuell 2027.

– I dag har vi inte kajplatser för en utökad verksamhet på det befintliga hamnområdet. Alla kajer är fullt uthyrda eller belagda så vi behöver mer område för att kunna utvecklas.

Han fortsätter säga att de med avsiktsförklaringen tar höjd för mycket, men att huvudscenariot är en omlokalisering av färjetrafiken.

Färjeterminalerna

Är det Stenas verksamhet det handlar om?

– Vi har under årens lopp haft en tät dialog med Stena Line om hur och hur länge de kan vara kvar vid befintliga lägen. Tillsammans omarbetade vi avtalet och försäkrade en långsiktig ambition för att säkra färjekapaciteten. Men samtidigt har ju staden en ambition att utveckla det området.

Arvid Guthed säger att det inte i dagsläget finns planer på att locka helt ny trafik till ytterhamnarna utan att det handlar om just färjetrafiken.

– Vi måste börja nu för att skapa förutsättningar. Först ska detaljplaner, miljötillstånd, byggprocesser, you name it, klaras av. Och det händer mycket under tiden och är svårt att med säkerhet säga hur färjetrafiken ser ut 2027.

Stadsbyggnadskontorets intresse i detta handlar bland annat om att en eventuell flytt av färjeterminalerna skulle frigöra mark i innerstaden för stadsutveckling.

Platzer, som äger marken, ser att en utbyggd hamnverksamhet i området skulle stärka byggföretagets egna logistiksatsningar på Hisingen.