Kategori: Beredskap | Färjetrafik

Försvarsmakten kan bli tågfärjornas räddning

Ge Försvarsmakten i uppdrag att genom avtal säkerställa en fortsatt tågfärjedrift mellan Trelleborg och Tyskland. Det är ett av förslagen från Trafikverket som nu presenterar sin nya utredning på uppdrag av regeringen.

Det var i somras som Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att redovisa åtgärdsförslag för att säkerställa upprätthållandet av tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland i syfte att tillgodose godstransportnyttan och den svenska försörjningsberedskapens behov av transporter mellan Sverige och kontinenten.

Är central ur ett redundansperspektiv

Under de senaste decennierna har det blivit att färre järnvägsvagnar som rullar ombord på färjorna i Trelleborg. I slutet av 1980-talet låg antalet vagnar på 200.000 per år. Under de senaste åren har den siffran rasat ner till omkring 20.000 årligen, inte minst eftersom det blivit mer lönsamt med järnvägstransporter över Öresundsförbindelsen som stod klar år 2000.

Vissa år har beläggningen varit så låg som mellan 12.000 till 18.000 vagnar, men under 2023 beräknas 27.000 vagnar ha nyttjat tågfärjorna. Den totala kapaciteten på Stena Lines båda fartyg Skåne och Mecklenburg-Vorpommern idag är 100.000 vagnar årligen, varav cirka en femtedel nyttjas.

Regeringen anser ändå att sträckan är viktig för att kunna upprätthålla den svenska försörjningsberedskapen under kriser och vid höjd beredskap, samt vid avbrott på Öresundsförbindelsen.

Låt Försvarsmakten teckna avtal

Ett av förslagen i Trafikverkets utredning, som presenterades den 23 februari, är att Försvarsmakten ges i uppdrag att genom avtal säkerställa sitt behov av järnvägstransporter mellan Trelleborg och Rostock under perioden 2027-2030. Trafikverket skriver i rapporten att ”en ersättning bör konstrueras utifrån merkostnaden för driften som grund för att uppnå en så god konkurrensneutralitet som möjligt och att de kommersiella godstransporterna inte subventioneras till förmån för en avtalad färjeoperatör.”

Stena Lines fartyg Mecklenburg-Vorpommern (bilden) och Skåne är världens största järnvägsfärjor, med omkring en kilometer spårkapacitet vardera. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Tågfärjorna har ökat i betydelse

För Försvarsmakten är tågfärjeförbindelsen ett primärt vägval för järnvägstransporter. Förbindelsen har ökat i betydelse på senare tid och antas öka ytterligare framöver, framförallt med anledning av det annalkande svenska NATO-medlemskapet. Behovet antas öka för snabba och långväga tungtransporter till och från kontinenten och vidare inom Sverige. 

Försvarsmakten har genom ett upphandlat ettårigt ramavtal med Stena Line från oktober 2023, säkrat sitt transportbehov på linjen idag. Det avtalet kan enligt Trafikverket förlängas till längst den 10 oktober 2030.

Avtal löper ut 2027

Just perioden 2027-2030 bedömer Trafikverket vara central för förbindelsens överlevnad. Trafikverket skriver i sin rapport att den 1 januari 2027 är ett kritiskt datum för fortsatt tågfärjetrafik eftersom hamnavtalet mellan Trelleborgs hamn och Stena Line löper ut då. Dessutom behöver Stena Lines färjor, Skåne och Mecklenburg-Vorpommern, förnya sina klasscertifikat under året med enligt Trafikverket sannolikt efterföljande och fördyrande underhållskostnader som följd. Dessutom infaller strängare miljökrav för nya och befintliga fartyg under 2030, vilket bedöms öka driftkostnaderna ytterligare.

Vill se ytterligare utredning 

År 2030 förväntas den nya Fehmarn bältförbindelsen och den anslutande sänktunneln under Fehmarnsund stå klara,  vilket väsentligt ökar kapaciteten på den fasta förbindelsen genom Danmark till kontinenten. Den bedöms attrahera mer järnvägstrafik och därmed minska beläggningen på tågfärjorna ytterligare. Därför föreslår utredarna att Trafikverket ånyo ges i uppdrag att utreda behovet av järnvägstransporter med tågfärjor för tiden efter färdigställandet av Fehmarn Bält- och Fehmarnsundsförbindelserna.

”Om ett fortsatt behov konstateras behöver en bedömning göras av förutsättningarna för ett statligt engagemang och om befintliga färjor är lönsamma att livstidsförlängas till längst 2040”, skriver Trafikverket i rapporten. 

Trafikverket skriver också att en sådan utredning även bör bedöma om behovet av en statlig förköpsrätt till färjorna ska inkluderas i avtalet i det fall en livstidsförlängning blir aktuell.

Om det bedöms att en tågfärjeförbindelse även är nödvändig på lång sikt, menar utredarna att även redundans för färjelägen bör övervägas, samt åtgärder vidtas för en standardisering av färjor och färjelägen för full kompatibilitet.

Här finns hela Trafikverkets utredning ”Åtgärdsförslag för säkerställandet av tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland: Redovisning av regeringsuppdrag”.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.