Fotograf: Oskar Lurén/Energimyndigheten

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik | Politik

Föreslår svensk CO2-fond

Sex myndigheter har sammanställt en strategisk plan för omställning till fossilfria transporter. En mängd åtgärder berör sjöfarten.

Uppdraget att ta fram planen kommer från regeringen, och de sex myndigheterna som tagit fram den är Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen. Planen beskriver vad de sex myndigheterna kan göra inom ramen för sina instruktioner och regleringsbrev för att transportsektorn ska bli fossilfri, men också andra åtgärder som riksdag och regering kan besluta om.

Planen innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

Samverkan i fokus

Fokus ligger mycket på samverkan mellan olika aktörer, liksom samordning av regelverk och åtgärder på både nationell och internationell nivå. Utgångspunkten är ”ett mer energi- och trans­porteffektivt samhälle, med mindre bil-, lastbils- och flygtrafikarbete samt över­flyttning till mer energieffektiva trafikslag som järnväg, sjöfart, kollektivtrafik, gång och cykel”. De sjöfartsspecifika förslagen handlar mycket om att möjliggöra övergång till förnybara drivmedel samt olika stödåtgärder och styrmedel för att påverka sjötransporter i hållbar riktning. 

Internationella åtgärder

Planen nämner möjligheten att för sjöfarten införa ett verktyg liknande flygets marknadsbaserade styrmedel Corsia, som ska minska flygets klimatpåverkan. Sverige bör också fortsätta att driva på i EU och IMO för åtgärder för att främja energieffektivisering, förnybara drivmedel och för att skyndsamt införa ytterligare klimatåtgärder och styrmedel. Sverige bör främst genom Helcom verka för en harmonisering av kriterierna i regionala och internationella index och och miljömärkningar. Planen förordar även harmonisering av nationella och internationella regelverk för att säkerställa distribution och bunkring av förnybara drivmedel.

Översyn av hamnavgifter

De sex myndigheterna vill att man utreder statlig styrning av kommunernas hamnavgifter så att de styr mot mindre klimatpåverkan. Samtidigt vill man även utreda hur prismodeller kan premiera transporter med flera lastningar och lossningar – idag gör de höga hamnkostnaderna att man väljer sjötransporter med bara en avsändar- och mottagarhamn.

Investeringsstöd

Planen föreslår utredning av två investeringsstöd för ny teknik i fartyg: ett stöd för riskavtäckning vid lånefinansierade investeringar samt en koldioxidfond med liknande upplägg som Nox-fondet i Norge för bidrag till investeringar. Fonden ska till exempel underlätta för rederier att investera i miljöteknik utöver regelverkens krav.

Stöd för förnybart

I rapporten beskrivs behovet av ett investeringsstöd för produktion av förnybara drivmedel samt stöd till demonstration av nya tekniker för produktion av förnybara bränslen. I sammanhanget föreslås att man fortsätter med skattereduktion för landel även efter 2020 och också utökning av vilka fartyg som omfattas av reduktionen. 

Farledsavgifter

Planen nämner också hur sjöfartsbranschen har kritiserat de miljödifferentierade farledsavgifterna och att Trafikanalys håller på att utreda hur de bättre ska kunna användas för miljö- och klimatstyrning.

Unikt samarbete

– Den strategiska planen vi nu levererar är så mycket mer än en rapport. Det är ett unikt samarbete mellan sex myndigheter och aktivt engagemang från sex generaldirektörer. Det är ett helhetsgrepp om transportsektorn inklusive flyg, sjöfart och arbetsmaskiner, och ett viktigt steg i en större process. Det gör att vi har förutsättningar att nå målsättningen till 2030 och vara ledande i den globala transportomställningen, säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten.

Läs mer om planen på Energimyndighetens hemsida