Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Regelverk

Finland ger miljöstöd för nybyggen

Finland stöder miljöinvesteringar i nybyggen med treårigt reservationsanslag i statsbudgeten.

De medel som fortfarande är outnyttjade i det finländska miljöstödet för efterinstallationer av miljöutrustning i fartyg används för att stödja rederiers investeringar i nya fartyg. För investeringar i nybyggen med höjd nivå på miljöskyddet finns reserverat 7,5 miljoner euro.

– Detta stöd är inte riktat till svaveldirektivet och det gäller uttryckligen sådana investeringar som klart går över EU-normer, det räcker inte att de uppfylls, säger Tanja Müller, överinspektör på kommunikationsministeriet, till Sjöfartstidningen.

Leverans 2016

Kommunikationsministeriet i Finland tar emot stödansökningar till senast den 21 november 2014. Stödet betalas ut när nybygget har levererats och leveransen ska ske senast inom september 2016.

En förutsättning för att stöd kan beviljas för ett projekt är alltså att nybygget får en högre nivå på miljöskyddet än vad som krävs i gällande EU-normer. Alternativt kan stöd beviljas för att höja den nationella nivån på miljöskydd om EU-normer saknas. Stödet kan uppgå till högst 50 procent av de stödberättigande investeringskostnaderna.

De extra kostnaderna kan exempelvis gälla system för hantering av avfallsvatten och ny motorteknik. Som exempel på positiv inverkan på miljöskyddet uppges bland annat reducering av koldioxidutsläpp, kvävedioxidutsläpp eller eliminering av främmande organismer i ballastvatten.

– Vi har inte velat begränsa stödet till någon speciell typ av utrustning, betonar Tanja Müller.

Finns intresse

Tanja Müller räknar inte med att det ska komma in alltför många ansökningar eftersom investeringar i nybyggen trots allt är mycket större än investeringar i miljöförbättrande utrustning i befintliga fartyg.

– Jag vet att intresse finns, men kan inte ännu säga hur många ansökningar som är på kommande.

För att få stöd ska nybygget vara registrerat i Finland under åtminstone ett år efter leveransen. Enligt Tanja Müller är nybyggen som använder LNG som bränsle bra exempel på projekt som kan få stöd.

– LNG-fartygen överträffar gällande miljönormer på många sätt, påpekar hon.

Bra med förlängning

Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, säger till Sjöfartstidningen att det givetvis är bra att förordningen om miljöstöd för nybyggen får en förlängning.

– Det är bra att stödet får en förlängning och att det blir bredare än förordningen om miljöstöd för retrofitinstallationer. De medel som nu finns där räcker inte så rysligt långt. En LNG-investering är fortsättningsvis väldigt mycket dyrare än en traditionell dieselframdrivning. Åtminstone den mellanskillnaden borde man kunna få finansierad.

.