Kategori: Regelverk | Miljö

Fartyg tvingas dubbelrapportera data

IMO:s regelverk för insamling av CO2-utsläppsdata innebär dubbel rapportering för fartyg, enligt ett remissyttrande.

I ett remissyttrande skriver Näringslivets Transportråd att de är positiva till IMO:s insamling av globala CO2-utsläppsdata från fartyg, men eftersom EU redan samlar in samma data inom ramen för EU:s regelverk MRV, innebär det dubbelrapportering av uppgifterna för de berörda fartygen. 

Oklara konsekvenser

Näringslivets Transportråd noterar också att konsekvenser i form av ökade kostnader och ökad administration ombord inte är helt klarlagda. Dessutom är Transportstyrelsens införlivande av regelverket i Sverige försenat. ”Det innebär att berörda svenska fartyg kommer att ha mycket kort tid på sig att upprätta en plan och få den godkänd innan den första rapporteringsperioden börjar”, skriver Näringslivets Transportråd.

Rapportering startar 1 januari

Transportstyrelsen arbetar just nu med införlivande i det svenska regelverket av IMO:s regelverk om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg, kallat ”IMO Data Collection System”.

IMO:s regelverk trädde i kraft den 1 mars 2018. Det svenska regelverket väntas träda i kraft tidigast under hösten i år och redan den 1 januari 2019 börjar den första rapporteringsperioden. 

Ett system räcker

Sjöfartstidningen har tidigare skrivit om Svensk Sjöfarts och International Chamber of Shippings farhågor inför att EU skulle införa MRV. Näringslivets Transportråd skriver i sitt remissyttrande att ”ett insamlingssystem är tillräckligt och att IMO:s är att föredra, eftersom det är ett globalt system och utgör ett bättre underlag för framtida beslut om styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från internationell sjöfart”.