Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk

Farleder riskvärderas

Risker i farleder värderas för att bedöma behovet av lots, meddelar Transportstyrelsen.

Just nu pågår ett arbete med att se över lotsplikten och ta fram regler som gör det enklare för fartyg att undersöka behovet av lots. De nuvarande reglerna skapades för 40 år sedan och mycket har förändrats sen dess. Detta uppger Transportstyrelsen och nämner som exempel att fartygen har fått bättre teknik, manöverförmåga och navigationsutrustning samt säkrare konstruktion.

Utgår från existerande risker

– I metoden för att bedöma om det krävs lots utgår vi från vilka risker som finns i farleder och med fartyg och deras besättning. Risker i farleder rör sig om allt från bredden på farleden och hur många fartyg som rör sig där till hur många slussar och broar som finns och om farleden går genom ett naturskyddat område, säger Siv Thorsköld, handläggare inom sjöfart på Transportstyrelsen.

Hittills har Transportstyrelsen sett över 28 lotsleder med olika typer av förutsättningar. Bland dessa finns både korta och långa farleder och sådana som har utmanande väderförhållanden med vind och is.

”Så objektiv som möjligt”

Riskvärderingen av det första urvalet av farleder har också använts till att utvärdera metoden som Transportstyrelsen använder.

– Riskvärderingen av farlederna ligger till grund för vår bedömning av behovet av lots. Vi gör en nyanserad och likvärdig bedömning utifrån ett omfattande underlag där vi tar hänsyn till fler aspekter än tidigare där man bedömde behov av lots utifrån fartygets storlek och last. På så sätt vill vi uppnå en så objektiv riskbedömning som möjligt, säger Siv Thorsköld.

Transportstyrelsen fortsätter att gå igenom landets resterande 220 lotsleder för att ta reda på förutsättningarna i dem. Denna del beräknas vara klar i maj 2019.