Lotsbåt.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Myndigheter

Avgiftshöjningarna väntas träda i kraft vid nyår

Från årsskiftet väntas höjningar av farleds- och lotsavgifterna. Det framgår av ett förslag från Sjöfartsverket.

Höjningar av Sjöfartsverkets avgifter var från början planerade att införas till årsskiftet 2020/2021, men har sedan i olika omgångar skjutits upp, först till maj 2021 och sedan till september. I juni meddelade Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén att det inte skulle bli några avgiftshöjningar alls i år för att på så sätt underlätta sjöfartens återhämtning efter pandemin. Samtidigt aviserade hon att förslag på höjningar för nästa år skulle komma efter sommaren, och att det skulle ske ”i god dialog med branschen”.

Nu har Sjöfartsverket skickat ut ett förslag på remiss, som bland annat innebär en höjning av lotsavgifterna med 10 procent och farledsavgiften med 9,1 procent. Förändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2022.

Ansträngd ekonomi

I grunden är skälet till höjningarna Sjöfartsverkets ansträngda ekonomi. I en konsekvensutredning skriver myndigheten att ekonomin inte är i balans och ”ytterligare åtgärder behöver vidtas för att myndigheten även på sikt ska uppfylla sitt uppdrag om framkomliga, tillgängliga och säkra sjövägar”.

När det gäller farledsavgiften behöver man enligt verket dels ta höjd för myndighetens kostnader (motsvarande 1,1 procents höjning som skulle ge intäkter på 12 miljoner kronor) och dels täcka utgifterna för miljöincitamentet (motsvarade åtta procent), alltså den avgiftsreduktion som de fartyg som uppfyller vissa miljökrav har och som de övriga fartygen finansierar med sina avgifter. På grund av att den höjning som ursprungligen planerades till den 1 januari 2021 har skjutits fram ett år går systemet med underskott, enligt verket, och en kommande höjning måste täcka de utbetalningsnivåer som prognostiseras för 2021.

Minskade intäkter med 40 miljoner

Om lotsavgifterna skriver Sjöfartsverket i utredningen att pandemins påverkan på sjöfartsnäringen gjorde att myndighetens intäkter inom lotsområdet 2020 minskade med cirka 40 miljoner kronor jämfört med 2019.

”Denna minskning av intäkter kan inte Sjöfartsverket på kort sikt kompensera genom neddragning av personal eller verksamhet”, skriver myndigheten, och fortsätter: 

”Det inte möjligt att tillhandahålla en offentligrättslig tvingande ’tjänst’ som ska gälla på samma villkor och samtidigt nå full kostnadstäckning enbart genom att förbättra och effektivisera lotsningsverksamheten. Sjöfartsverket måste därför höja lotsavgifterna.” 

En ökning av lotsavgifterna med tio procent från den 1 januari nästa år skulle enligt myndigheten motsvara en intäktsökning med cirka 60 miljoner kronor för 2022. 

Remissinstanserna ska ha lämnat synpunkter på Sjöfartsverkets förslag senast den 1 oktober.