Fotograf: Ocean Discovery

Kategori: Miljö

Vrak töms på olja

Vraket efter fartyget Lindesnäs, som ligger utanför Nyköping, ska nu tömmas på olja. 

Den 25 augusti startar Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) arbetet med att tömma vraket Lindesnäs på olja. Vraket är ett potentiellt hot mot skyddade naturområden i området.

– Vi kommer att undersöka och tömma vraket, som ligger cirka tio kilometer från Södermanlands kust, öster om Oxelösund. Ett okontrollerat utsläpp av olja från detta vrak skulle kunna hamna i närheten av Natura 2000-områdena Bråviken och Hävringe-Källskären, säger Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning, på HaV.

17.000 vrak

HaV har sedan 2016 det samordnande ansvaret för utredning och tömning av miljöfarliga vrak längs Sveriges kuster. Först ut var vraket Thetis utanför Smögen, som tömdes på 730 liter olja och tonvis med spökgarn.

Totalt finns 17.000 vrak längs Sveriges kust. HaV, i samarbete med Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers, har klassat 300 av vraken som miljöfarliga, varav 30 akut miljöfarliga, och i den sistnämnda gruppen ingår Lindesnäs.

– Om stora mängder olja läcker ut under en kort tid orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land. Men även ett mindre oljeutsläpp som drabbar miljömässigt känsliga områden, till exempel Natura 2000, kan medföra stor påverkan, säger Fredrik Lindgren.

Kvarts miljon

Regeringen beslutade 2017 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. HaV har fått uppdraget att ansvara för satsningen och riskbedömningen görs med hjälp av Chalmers riskvärderingsverktyg Vraka.

Läs mer om de 17.000 vraken på HaV:s hemsida.

Kusttanker

Lindesnäs var ett av tre 1.400 dwt kusttankfartyg som byggdes av Lindholmen i Göteborg 1949 för Rederi AB Nordstjernan. Hon förliste i april 1957 efter en grundstötning vid Hävringe, men hela besättningen räddades. Fartyget var lastat med flygfotogen.