Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Säkerhet | Vintersjöfart

Vindkraft kan störa issjöfarten

Vindkraft till havs behöver utformas med hänsyn till sjöfarten för att inte bli ett hinder. Det påpekar Sjöfartsverket efter Energimyndighetens rapport om nya områden för havsbaserad vindkraft.

För att vindkraft till havs inte ska bli ett hinder för sjöfarten måste den utformas med hänsyn till sjöfartens villkor. En full utbyggnad skulle kunna innebära stora konsekvenser för sjöfarten. Det skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande efter att Energimyndigheten presenterat sin rapport om nya områden för havsbaserad vindkraft till regeringen under fredagen.

Dyra omvägar

Just nu planeras havsbaserad vindkraft för fullt runt om i Sverige och hos Sjöfartsverket pågår ett intensivt arbete med att bedöma ansökningar utifrån sjöfartens perspektiv.

Joel Smith, Sjöfartsverket.

– Vår roll är att bevaka sjöfartens framkomlighet i och utanför farlederna. I grunden ser vi positivt på förnybar energi så länge som påverkan på sjöfartens framkomlighet hålls inom rimliga gränser, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket.

En förändring av farleder kan för hamnar, redare och godsägare innebära dyra omvägar och även större miljöpåverkan, enligt Sjöfartsverket.

– Sjöfartsverket anser att regeringen måste ta hänsyn till sjöfartens intressen när de beviljar plats för havsbaserad vindkraft. Det är viktigt att vi undviker att skapa flaskhalsar och spärra av stora områden för viktig godstrafik, säger Joel Smith.

Kan påverka sjösäkerheten

För att kunna använda farleder krävs även ett säkerhetsavstånd för att ge sjöfarten en möjlighet att agera enligt de regler som finns till sjöss, exempelvis väjningsregler.

– Placeras vindkraftsparker alltför nära farleder kommer sjösäkerheten påverkas negativt, säger Joel Smith.

”Vi är bekymrade över vilken påverkan vindkraftsparker
kan få för issjöfarten”

De blå linjerna i övre bilden visar de rutter fartygen använder i normala fall in till hamnar i Bottenviken. De gröna områdena visar föreslag om vindkraftsparker. De gröna linjerna i nedre visar hur isbrytare har rört sig i Bottenviken. Kartor från Sjöfartsverket.

Havsbaserad vindkraft påverkar också vintersjöfarten, framför allt i Bottenviken och Bottenhavet. I Sjöfartsverkets genomlysning av hur isbrytartrafiken gått genom åren syns att de tagit sig fram just där vindkraftsparker planeras.

– Isbrytarna och fartygstrafiken kör inte samma vägar hela tiden, utan måste ta de vägar som går utifrån isläget. Vi är bekymrade över vilken påverkan vindkraftsparker kan få för issjöfarten och välkomnar att Energimyndigheten föreslår att detta ska utredas närmre, säger Joel Smith.

Ta hänsyn

Sjöfartsverket menar att sjöfarten kan samverka och samexistera med vindkraftsparker om rätt förutsättningar ges och om hänsyn tas till sjöfartens säkerhet.

– Att vindkraftsparker utgör fasta, fysiska hinder försvårar visserligen, men omöjliggör inte samexistens, säger Joel Smith.