Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Viking Line förbättrar resultatet

Viking Line redovisar ett betydligt starkare rörelseresultat för 2015 än året innan.

Viking Lines omsättning ökade under 2015 till 530,5 miljoner euro (527,4 miljoner 2014). Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 26,4 miljoner euro (13,7 miljoner) och ett resultat före skatter på 23,2 miljoner euro, jämfört med 32,3 miljoner året innan. Om en jämförelsestörande affär med erhållna och avyttrade aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia exkluderas var det jämförbara resultatet före skatter 4,6 miljoner 2014.

Minskade driftskostnader

De passagerarrelaterade intäkterna minskade till 480,0 miljoner euro (483,8 miljoner) samtidigt som fraktintäkterna ökade till 46,5 miljoner (39,6 miljoner). Rörelseresultat förbättrades huvudsakligen genom att driftskostnader minskade med 3,2 procent till 323,7 miljoner euro. De poster som minskade mest var bunkerkostnader och kostnader för löner och anställningsförmåner.

”Fortsatt press”

I resultatprognosen för 2016 uppges åter att konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär fortsatt press på såväl priser som volymer: 

”Lågkonjunkturen i Finland är ytterligare en osäkerhetsfaktor, men den senaste tidens bunkerprisutveckling har i nuläget en positiv effekt på resultatet.”

Dessutom bedömer styrelsen att rörelseresultatet för 2016 kommer att försämras något jämfört med rörelseresultatet för 2015 som en följd av ett större antal fartygsdockningar.