Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Tysk oro över Kielkanalens kondition

Såväl Hamburgs hamn som representanter för det lokala näringslivet uttrycker oro över årtionden av försummat underhåll av Kielkanalen.

Representanter för hamnar, sjöfart och näringsliv kräver att Kielkanalen omgående bör moderniseras och uppgraderas för att trygga dess långsiktiga existens. Mest akut är att bygga en femte sluss och att renovera de två stora slussarna i Brunsbüttel. På lite längre sikt bör också den östra delen av kanalen rätas ut och göras djupare.

Livligt trafikerad

Intressenterna kräver en effektiv och pålitlig infrastruktur och är oroade över de ekonomiska konsekvenserna av den begränsade tillgången till kanalen. Trots detta passerade 15.940 fartyg genom kanalen under det första halvåret 2013, lastade med 48,8 miljoner ton gods.

– Om inte pålitligheten för världens livligast trafikerade kanal kan garanteras på grund av brister i infrastrukturen kan det uppstå en snabb överflyttning av transportflöden, säger Frank Schnabel, ordförande för hamnförbundet i Schleswig-Holstein.

– Vi bör till varje pris förhindra att kanalen på lång sikt stängs, vilket skulle leda till allvarlig skada för landets ekonomi.

”Nationell förpliktelse”

Axel Mattern, vd för Port of Hamburg Marketing, understryker Kielkanalens betydelse, inte enbart för Hamburgregionen, utan för hela Tyskland.

– I kombination med Elbe och Hamburgs hamn är Kielkanalen ett trafiksystem. Att bevara och uppgradera kanalen som en del av Tysklands transportinfrastruktur är en nationell förpliktelse och helt nödvändig för att bevara vår ekonomis och våra hamnars konkurrenskraft. Efter att ha försummat infrastrukturen under de senaste decennierna förväntar vi oss nu absolut klara signaler från den tillträdande nya federala regeringen om en säker framtid för Kielkanalen.

Två miljoner TEU

Kielkanalen innebär en geografisk fördel för Hamburg och andra tyska Nordsjöhamnar med oceantrafik. Exempelvis för ett feederfartyg som går från Hamburg till Gdansk är distansen 874 nautiska mil runt Skagen. Om fartyget går genom Kielkanalen är distansen ungefär hälften. 

— Varje vecka har Hamburg över 130 avgångar med feederfartyg till Östersjön. Det innebär att omkring två miljoner TEU årligen transporteras på feederfartyg från Hamburg till Östersjöregionen genom kanalen, påpekar Jens Meier, styrelseordförande i Hamburg Port Authority.