Fotograf: Regeringskansliet/Adam Bergman

Kategori: Politik | Ekonomi | Regelverk

Tonnageskatten till riksdagen

Efter ett drygt halvårs arbete sedan budgetpropositionen i höstas har regeringen nu överlämnat en proposition om ett svenskt tonnageskattesystem till riksdagen.

– Tonnagebeskattning är efterlängtat av näringslivet och jag är glad över att vi nu kommer att få ett system med tonnagebeskattning på plats. Jag ser fram emot att få se fler svenskflaggade fartyg, säger finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Det var i höstas, när regeringen presenterade sin höstbudget, som tonnageskatten tog ett stort steg mot att bli verklighet. Nu närmar de sig allt mer i samband med att finansministern lämnat en proposition till riksdagen.

Kräver EU-godkännande

Innan förslaget kan träda i kraft ska riksdagsledamöterna rösta om det. Men när det kan ske är ännu oklart. Omröstningen kommer ske först efter att EU-kommissionen gett sitt godkännande till förslaget. Anledningen till att kommissionen måste godkänna förslaget är att det handlar om en typ av statsstöd till en specifik bransch.

Finansministerns förhoppning är dock att förslaget ska kunna träda i kraft redan 20 juli i år och att reglerna kommer tillämpas för första gången under nästa beskattningsår.

Förbinder sig i tio år

Tonnageskatten innebär att det skattepliktiga resultatet av rederiverksamheten bestäms schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet. Alltså blir skatten mer förutsägbar och oberoende av eventuella vinster eller förluster.

Att ansluta sig till tonnageskattesystemet är frivilligt. Men de som vill ansluta sig kan redan nu ansöka om ett godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Dock kan ett företag som valt tonnagebeskattning lämna systemet först efter tio beskattningsår.

Sjöfartstidningen söker kommentarer på förslaget från branschen.