Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Svensk Sjöfart motsätter sig höjda avgifter

I ett remissyttrande skriver Föreningen Svensk Sjöfart att Sjöfartsverket bör avstå från höjning av farleds- och lotsavgifterna 2022.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart motsätter sig höjda avgifter för handelssjöfarten bland annat eftersom Sjöfartsverket föreslås få ett stort tillskott från regeringen samtidigt som regeringen ger tydliga signaler om att avgifterna inte bör höjas.

– I slutändan får avgiftshöjningar stora konsekvenser för hela samhället. Vi ser Sjöfartsverkets utmanande ekonomiska situation men menar att lösningen inte kan vara att sänka sjöfartens konkurrenskraft. Regeringen måste som ansvarstagande ägare och utifrån de mål man har agera. Stora delar av sjöfarten har drabbats hårt under coronapandemin, att då höja avgifterna och minska sjöfartens konkurrenskraft ytterligare kan få stor påverkan på både försörjningsberedskapen, svensk industris konkurrenskraft och AB Sveriges hållbarhetsarbete, säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström i ett pressmeddelande.

Får konsekvenser

Enligt Svensk Sjöfart är en stor brist i Sjöfartsverkets arbete med förslaget om höjningar att det saknar en konsekvensanalys över vilka samhällsekonomiska kostnader höjningarna får.

– Att höja avgifter kraftigt, men inte ha en aning om hur det påverkar hela samhället är märkligt. Ett verk bör rimligtvis arbeta för att samhället ska fungera så bra som möjligt och ta välgrundade beslut baserat på samhällsnytta. Att dessutom exempelberäkningarna som presenteras i Sjöfartsverkets förslag på höjningar innehåller direkta felaktigheter är något som givetvis måste korrigeras, säger Rikard Engström.

Höjda medel

Efter att Sjöfartsverket presenterade sitt förslag om höjda avgifter har regeringen föreslagit höjda medel till myndigheten, bland annat för att farledsavgifterna inte ska behöva höjas ytterligare.

–  Eftersom Sjöfartsverket föreslagits få höjda medel under kommande år förväntar vi oss att avgifterna inte höjs, att Sjöfartsverket drar tillbaka avgiftshöjningarna och går på den linje som regeringen tydligt uttalat sig om. Vi ser Sjöfartsverkets ekonomiska verklighet men menar att lösningen måste komma genom ökade anslag, ett tydligt fokus på kärnverksamheten samt effektiviseringar inom myndigheten inte minste genom att nyttja teknikens möjligheter för reducerade kostnader, säger Rikard Engström.

Bekymrande

I pressmeddelandet framgår också att det bekymrar Svensk Sjöfart att Sjöfartsverket i sin anslagsframställan till regeringen anger att åtgärder som tidigare finansierats med anslag nu finansieras med avgifter från handelssjöfarten.

– Regeringen tillför medel för 2022 för att komma tillrätta med problematiken där avgiftsmedel används för att finansiera sådant som bör finansieras över anslag. Att regeringen inte ger besked om hur detta ska hanteras efter 2022 är ytterst bekymmersamt. Om regeringen anser att de avgifter som tas ut från sjöfarten för kostnader relaterade till farleder och direkt service till sjöfarten även ska användas till att finansiera andra kostnader, så förefaller regeringen vilja bibehålla en ordning där man har ett avgiftsuttag som påminner om traditionell beskattning. Om så är fallet är det förvånande att regeringen inte underställt detta för beslut av riksdagen, säger Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart.

Nollsummespel

Sjöfartsverket har inom ramen för farleds- och lotsavgifterna tagit in medel för miljöincitamentssystem. Systemet är sagt att vara ett nollsummespel med en princip om att de som släpper ut minst ska få en högre miljörabatt. Arbetet med miljöincitament är dock något som Svensk Sjöfart menar bör förbättras och branschorganisationen uppger att exempelvis miljörabatten för 2018 var budgeterad till 80 miljoner, men av dessa utbetalades mindre än hälften, knappt 37 miljoner.

– Sjöfartsverket har under tidigare år tagit in medel för miljöincitament som inte betalats ut. Dessa medel måste rimligtvis vara öronmärkta för miljöincitament och inget annat annars rundar Sjöfartsverket det avgiftsökningstak regeringen satt på farledsavgifterna. Vi anser att det är uppenbart att transparensen kring miljörabatten behöver öka. Avgifter som används för detta ändamål bör hanteras genom fonder för att säkerställa att medlen går till att gynna de aktörer som satsar och går före i utvecklingen, säger Christina Palmén, ansvarig för säkerhet och miljö på Svensk Sjöfart.

Reviderad avgiftsmodell

Under året har Sjöfartsverket aviserat att farleds- och lotsavgiftssystemet ska förändras, uppger Svensk Sjöfart vidare.

– Framöver hoppas vi på ett konstruktivt arbete. Sjöfartsverkets arbete med reviderad samt ny avgiftsmodell måste snabba på och komma i mål. Vi har gett inspel till arbetet och väntar på återkoppling samt inbjudan till uppföljningsmöte som vi ser fram emot, säger Christina Palmén.