Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Svårt att jämföra CO2-utsläpp

De finländska rederiernas branschorganisation påpekar att det inte går att jämföra CO2-utsläpp från flyg- och färjetrafik om man använder olika beräkningsgrunder.

Nyligen publicerade den finska tidningen Kuluttaja (Konsumenten), som driver konsumentfrågor, en stor artikel om utsläpp. Branschorganisationen Rederierna i Finland (RiF) anser emellertid att den innehåller vilseledande element, eftersom den bland annat hävdar att en sjöresa är ”värre än sitt rykte”, och att en kryssning mellan Finland och Sverige har högre utsläpp än motsvarande flygresa.

RiF påpekar att det är särskilt viktigt att ta hänsyn till att bil- och passagerarfärjorna även transporterar stora volymer gods. Dessutom bör det vid en jämförelse beaktas att en sjöresa med övernattning också innehåller utsläppen som genereras av boendet ombord.

Yta och vikt

När det gäller sjöfarten har tidningen i sin jämförelse används siffror från ett beräkningssystem som baseras på modellering och på uppskattning av sjötrafikens bränsleförbrukning. I systemet har utsläppen allokerats till passagerare och frakt enligt den yta som upptas av passagerare respektive frakt, uppger RiF.

För flygtrafiken har tidningen, enligt RiF, använt siffror från den Internationella luftfartsorganisationen ICAO. Siffrorna baseras på förverkligad bränsleförbrukning och på en allokering enligt passagerarnas och fraktens vikt.

RiF anser att det vid en jämförelse av utsläpp mellan olika trafikslag är nödvändigt att använda siffror som grundar sig på samma metod och att allokeringen även för sjötrafiken görs enligt fraktens och passagerarnas vikt.

”Miljövänligt alternativ”

Då sjöfartens utsläpp beräknas enligt förverkligade och verifierade bränsleförbrukningssiffror samtidigt som allokeringen mellan passagerare och frakt görs enligt tyngd, konstaterar RiF att en sjöresa är ett miljövänligt alternativ.

Under fjolåret var koldioxidavtrycket per passagerare på färjelinjen Stockholm–Helsingfors 20–24 kg per passagerare, medan flygets utsläpp på samma rutt uppgick till 41–46 kg per passagerare enligt ICAO. Motsvarande siffror för den långa ropax-linjen mellan Helsingfors och Travemünde (som opereras av Finnlines och reducerar genomfartstrafik med lastbil genom Sverige) uppgick till 69–79 kg per färjepassagerare och 142 kg per flygpassagerare. I båda fallen är alltså utsläppen för färjorna ungefär hälften av flygets.

30 procent reducering

Finnlines har även publicerat siffror för sina CO2-utsläpp per passagerare på linjerna till och från Sverige under 2018. Rederiet uppger att CO2-utsläppen har reducerats med 30 procent jämfört med 2008. CO2-utsläppen per passagerare uppgick 2018 till 15–16 kg per passagerare på linjen Malmö–Travemünde och 13–14 kg per passagerare på linjen Kapellskär–Nådendal.

Informationen publicerad

Den 30 juni publicerade Europeiska kommissionen för första gången information om CO2-utsläpp från fartyg över 5.000 brutto då de utförde sjötransporter relaterade till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Informationen omfattar cirka 10.800 fartyg av olika typer. De rapporterade CO2-utsläppen för 2018 uppgick till sammanlang 130 miljoner ton, uppger kommissionen.

Informationen finns tillgänglig på Thetis-MRV, en web-baserad applikation som har utvecklats av European Maritime Safety Agency (Emsa).