Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Stora brister i fartygets navigering

Haveriutredningen har inte lyckats klarlägga alla detaljer kring hur biltransportfartyget Makassar Highway navigerades innan grundstötningen i fjol somras. 

Allvarligare oljeutsläpp i samband med grundstötningar har en längre tid hört till ovanligheterna i våra vatten. Därför är det inte förvånande att det väckte stor uppmärksamhet när det Panamaflaggade biltransportfartyget Makassar Highway gick på grund i fjol somras. Statens haverikommission (SHK) är nu klar med sin utredning av olyckan och släppte sin rapport på tisdagen.

Makassar Highway var på resa till Södertälje med en last av 1.325 personbilar, förd av en polsk besättning på 20 personer, då hon den 23 juli 2018 klockan 7.21 på morgonen gick på grund utanför Västervik. Skadorna blev så allvarliga att fartyget skrotades.

Berusad överstyrman

Makassar Highway lämnade Cuxhaven den 21 juli kl. 16.00 med destination Södertälje, där fartyget skulle ta lots den 23 juli. Fartyget gick med ekonomifart, knappt 14 knop, eftersom det var gott om tid för att nå fram på den utsatta tiden.

Överstyrman inledde sin vakt klockan 4.00 den 23 juli när Makassar Highway var öster om Ölands norra udde. Han hade föregående kväll druckit alkohol tillsammans med andra besättningsmedlemmar i en hytt. När han gick och lade sig är oklart. Enligt rapporten kan hans alkoholnivå ha uppgått till 1,6 promille när han inledde vakten.

Girade åt nordväst

När Makassar Highway hade passerat Öland girade överstyrman åt nordväst för att gå närmare den svenska kusten. Avsikten med deviationen var att ha bättre täckning för GSM-systemen. Överstyrman uppfattade att deviationen från färdplanen var godkänd av befälhavaren, som å sin sida i efterhand har hävdat att hans godkännande enbart omfattade en tidigare deviation i Hanöbukten.

Efter giren arbetade överstyrman enligt egen utsago med att fylla i besättningens arbetstid och att göra beställningar till fartyget. Rapporten innehåller inga uppgifter om korrigering av kursen efter detta. Han kontrollerade fartygets position endast då och då på det elektroniska sjökortet. Någon noggrannare uppföljning eller dokumentation förekom inte.

Vet inte hur det gick till

Klockan 07.21 rände Makassar Highway på grund. Överstyrman har inte kunnat uppge hur detta har gått till, utan har sagt att han suttit och arbetat vid datorn med administrativa uppgifter och uppenbarligen koncentrerat sig för mycket på den uppgiften. Inte heller fartygets S-VDR (Simplified Voyage Data Recorder) ger någon klarläggande information eftersom den var ur funktion.

Vid grundstötningen var överstyrman, som hade vakten, ensam på bryggan eftersom utkiken var på sin brandrond. Brygglarmsystemet BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) var avstängt då grundstötningen inträffade. Enligt befälhavaren skulle det inte vara det. Överstyrman har hävdat att det var befälhavaren som stängt av systemet. De båda andrestyrmännen som gått vakterna innan överstyrman har hävdat att larmet var på under deras vakter.

Oklarheter

Rapporten påvisar också andra förhållanden som inte har kunnat klarläggas. Överstyrmans vakt började kl 4.00, men det har inte gått att klarlägga om han verkligen inledde vakten då. När befälhavaren kl 6.00 ringde bryggan för en rutinkontroll av läget svarade andre styrman, som hade haft vakten 24.00 till 4.00. Andrestyrman meddelade att allt var i sin ordning och lämnade sedan bryggan för att vila. Han har förklarat sin närvaro på bryggan med att han inte kände sig trött efter sin egen vakt och att han ville ha en pratstund med sina arbetskamrater och råkade befinna sig nära telefonen när befälhavaren ringde, samtidigt som överstyrman då ska ha befunnit sig utomhus för att röka. 

Anteckningarna i skeppsdagboken har gjorts likaså av andrestyrman även efter det att han gick av sin vakt. I ett sent skede av utredningen har befälhavaren uppgett att han fått uppgift om att överstyrman i själva verket inte kom upp på bryggan till vaktavlösningen 4.00, utan att andrestyrman fortsatte vaktgången. Enligt dessa uppgifter kom överstyrman upp först 6.00, då andrestyrman gick till sin hytt för att vila. Andrestyrman har vidhållit de tidigare lämnade uppgifterna om att överstyrman kom upp på bryggan till vaktavlösningen 4.00. 

Det kan inte heller uteslutas att överstyrmannen hade somnat efter att utkiken lämnade bryggan för att gå sin brandrond. Detta förnekar dock överstyrman.

Nedsatt förmåga att säker framföra fartyget

Orsaken till grundstötningen var, fastslår SHK, ”att vakthavande styrmans förmåga att säkert framföra fartyget var nedsatt till följd av alkoholintag, och därtill hörande trötthet, samt otillräcklig bemanning på bryggan. Bakomliggande orsak var bristande tillämpning och uppföljning av fartygets säkerhetsstyrningssystem SGSM, som ledde till att ett antal säkerhetsbarriärer i praktiken inte existerade.”

13 dagars miljöräddningsinsats

Efter grundstötningen påbörjade Kustbevakningen och senare räddningstjänsten i Västervik en 13 dagar lång miljöräddningsinsats. Initialt var det endast en mindre mängd olja som läckte ut men ett större utsläpp med oljepåslag på land kom att ske senare. Saneringsarbetet längs drabbade stränder pågick i flera veckor efter att räddningstjänsten avslutats.

Snabbhet avgjorde inte

Utredningen konstaterar att det vid upphandling av bärgningsuppdraget inte var avgörande hur snabbt uppdraget kunde påbörjas eller hur fort det kunde genomföras, men går inte närmare in på denna fråga. 

Vidare framgår att bärgningen började planeras tidigt men att bärgningsplanen var bristfällig vad gäller beräkningarna och inte kunde godkännas av Transportstyrelsen förrän på sjätte dygnet.

Gled okontrollerat av grundet

För att förebygga att fartyget skulle vrida sig i vinden eller komma av grundet ställde Transportstyrelsen krav på att bogserbåt skulle kopplas. Bogserbåten Blue Antares anlände till haveristen så sent som den 28 juli och kopplades inte direkt till haveristen. Enligt bärgningsföretaget berodde den uteblivna kopplingen på att bogserbåten skulle hämta en pråm med bärgningsutrustning på eftermiddagen samt att man ville avvakta en batymetrisk undersökning för att inte riskera att gå på grund.

Innan en kontrollerad flottdragning genomfördes drev fartyget okontrollerat av grundet, varvid olja, som dittills i huvudsak hållits inom länsor, läckte ut. Totalt läckte, enligt rederiet, 50 ton olja ut, varav drygt 28 ton olja eller oljebesmittat material togs upp.

I rapporten kan man läsa att ”det kan i efterhand konstateras att om Makassar Highway hållits på position och hindrats från att driva av grundet, hade det okontrollerade oljeutsläppet sannolikt kunnat förhindras.”